Działania 2022

"Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie"

Działania:

1. Konkurs grantowy pn. Działaj lokalnie - na Lokalną Inicjatywę Społeczną (regranting).
Cel: Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych poprzez wspieranie wszelkich form aktywności - udzielenie wsparcia dla rozwoju i realizacji projektów dla społeczności lokalnej angażujących wolontariuszy, angażując ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.

2. Warsztat I pn. Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskać fundusze na działalność organizacji pozarządowej.
Zakres tematyczny:

 • aktywizacja i mobilizacja do działania członków społeczności lokalnej;
 • metody i techniki pracy z grupą;
 • źródła finansowania dużych i małych działań;
 • przykładowe konkursy na pozyskanie środków;
 • zasady tworzenia i realizowania projektów – praca z projektem – pisanie wniosków;
 • zróbmy coś razem ‐ projekt na działanie społeczne;
 • animator w swoim środowisku ‐ ruszamy = działamy!
 • ewaluacja.

3. Warsztat II pn. Metody pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe.
Zakres tematyczny:

 • Problem - pozyskiwanie funduszy przez NGOs,
 • Strategia fundraisingowa – co to jest fundraising,
 • Metoda K3 – 3 rodzaje kapitałów,
 • Budowanie kapitału społecznego,
 • Wybrane metody i techniki pozyskiwania funduszy
 • 10 kroków, czyli jak przygotować plan zbierania funduszy,
 • Finansowe mechanizmy wspierania społeczności lokalnych przez organizacje pozarządowe.

4. Warsztat III nt. Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?
Zakres tematyczny:

 • standardy współpracy z wolontariuszami,
 • aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
 • jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
 • korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
 • metody pozyskiwania wolontariuszy,
 • standard zarządzania pracą wolontariuszy,
 • motywowanie wolontariuszy,
 • aktywność społeczna i publiczna obywateli w środowiskach lokalnych – zasoby i potrzeby.

5. Konkurs pn. Barwy wolontariatu.
Cel: wzrost aktywności wolontariackiej, rozpropagowanie idei wolontariatu, pokazanie wartości jakie ze sobą niesie wolontariat, zaprezentowanie działań o charakterze społecznym angażujących wolontariuszy i wyłonienie oraz nagrodzenie wolontariuszy angażujących się w życie społeczne mieszkańców regionu.

KATEGORIE KONKURSOWE:
- Wolontariat indywidualny;
- Wolontariat grupowy.

Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: ekologia i ochrona środowiska, dziedzictwo, tradycja i historia Polski/regionu, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, zdrowie itd.

Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:
- zaangażowanie,
- innowacyjność,
- skuteczność,
- partnerstwo.

Nagrody główne: 6 (2 kategorie)

Proponowane nagrody:
- Wolontariat indywidualny – nagrody główne – sprzęt turystyczno-sportowy.
- Wolontariat grupowy – nagrody główne – nagłośnienie (wykorzystanie podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych przez organizacje, grupy wolontarystyczne).

JURY KONKURSU: Laureatów konkursu wyłoni Lokalna Kapituła Konkursu. Kapitułę powołuje Organizator. W skład Kapituły wejdą osoby, których działalność społeczna, postawa lub autorytet upoważnia, do zabierania głosu na temat wolontariatu.
Kapituła Konkursu przyzna 3 nagrody główne w każdej kategorii oraz wręczy dyplomy dla wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Rozstrzygnięcie konkursu ‐ Kapituła oceni nadesłane zgłoszenia i wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.
Spośród kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu, a ich sylwetki zaprezentowane podczas uroczystej Gali podsumowującej zadanie.

6. Dzień dla społeczności - akcja wolontarystyczna.
Cel: propagowanie idei wolontariatu poprzez wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnych społeczności, środowiska.
Przykłady działań: prace remontowe, naprawcze, malowanie, mycie okien, pielenie, grabienie, sadzenie roślin, porządkowanie terenów, sprzątanie terenów leśnych i nadwiślańskich.
Miejsca realizacji: domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice wiejskie, ogólnodostępne tereny zielone.

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, obywatelskich.
Działania doradcze obejmować będą następujące zagadnienia:

 • zakładanie i rejestracja organizacji,
 • sprawozdawczość w organizacji,
 • prawno ‐ organizacyjne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich,
 • pozyskiwanie funduszy,
 • aspekty finansowo ‐ księgowe w organizacji;
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych;
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami – lokalne partnerstwo, itp.;
 • zarządzanie finansami,
 • budowanie partnerstw,
 • przejrzystość w NGO;
 • sieciowanie i współpraca z innymi podmiotami;
 • doradztwo w zakresie promocji działań m.in. we współpracy z mediami;
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • rozwój i promocja wolontariatu w tym tworzenie bazy wolontariackiej,
 • RODO w organizacjach – przepisy, RODO w dotacjach.
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne

Usługi doradcze świadczone będą w biurze Fundacji a także w siedzibach organizacji, realizatorów inicjatyw, świetlicach wiejskich lub w innym dogodnym dla uczestniku miejscu i formie) oraz online (e‐mail, inne komunikatory). Miejsce, forma i zakres tematyczny usługi ustalany będzie indywidualnie z osobą/grupą/organizacją.

8. Działamy Lokalnie dla dobra wspólnego - gala sumująca projekt.
Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 
Planowany program:

 • Powitanie uczestników.
 • Prezentacja zrealizowanych inicjatyw; dobre praktyki; prezentują uczestnicy projektu – liderzy lokalnych inicjatyw.
 • Prezentacja efektów akcji wolontarystycznej „Dzień dla społeczności”
 • Tworzymy społeczeństwo obywatelskie. Dobre praktyki.
 • Wręczenie nagród laureatom konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną Działaj Lokalnie oraz konkursu pn. Barwy wolontariatu".
 • Zwiedzanie Muzeum.