WITAMY
piątek, 30 września 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego              PROGRAMY  

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice
ul. Bielska 57A (pok. 212), 09-400 Płock, 
tel.: 514 263 249
, e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU

Szanowni Państwo,

Zarząd Fundacji FLZP Młodzi Razem informuje, że z dniem 01.05.2022 r. zmianie ulegnie adres siedziby Fundacji.

Nowy adres to:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
ul. Bielska 57A, 09 - 400 Płock
Pok. 212, II. Piętro

Numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian.

Numer telefonu do kontaktu: 514 263 249.
Adresy e-mail pozostają bez zmian.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.
W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Fundacji na wskazany powyżej adres.

29.09.2022r.


Współfinansujący: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp z o.o.Całkowita wartość projektu: 137 638,00 zł

 08.09.2022r.

Spot na telebimie LED pn. "Zanieczyszczenie powietrza, nadmierny hałas szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku" - kampania edukacyjna dla ogółu społeczności.

https://youtu.be/Ojgdo_wPk5s


Zadanie publiczne pn. "Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu" dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

   

 24.08.2022r.

Lokalna Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego pn. "Działaj lokalnie i ekologicznie".

Wyłoniliśmy 3 projekty. Komisja zgodnie z regulaminem wyróżniła takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizują społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym oraz promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację.

Dofinansowanie w kwocie 3000,00 zł otrzymują następujące projekty:

1. Projekt pn. MY i WY: działamy wspólnie dla poprawy środowiska.
Grupa nieformalna: Green inicjatywy w Bulkowie
Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bulkowie
 
2. Projekt pn."Kto jak nie my? Kiedy, jak nie teraz?
Grupa nieformalna: Razem dla Wodzymina i przyrody
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
 
3. Projekt pn. SEGREGACJA TO REWELACJA
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie

Pozostałych grantobiorców zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie Działaj Lokalnie.

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy!
 
Zrealizowano w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” programu „Działaj Lokalnie”.
„Działaj Lokalnie” to program PAFW, realizowany jest przez ARFP i Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem.
 02.08.2022r.

 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej
„Działaj lokalnie i ekologicznie”

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Ścieżka realizowana jest w oparciu o doświadczenia i zasoby wypracowane wspólnie z Fundacją WWF Polska.

Jest to DODATKOWY konkurs grantowy, w którym będziemy chcieli wesprzeć 3 grupy z naszego obszaru kwotą po 3000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców;
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców;
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 21/08/2022r., do godz. 23:59

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane KGW), grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub młodzieży przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole).

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: wszystkie gminy z terenu powiatu  płockiego.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 3.000 zł dla jednego realizatora.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty muszą trwać minimum 2 m-ce i być realizowane pomiędzy 01.09.2022r. - 15.12.2022r.

KONSULTACJE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 5/08/2022r. do 21/08/2022r. w dni robocze.

Pytania proszę kierować na adres: 
e-mail: 
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nagranym webinarium, przeprowadzonym w 2021 r. przez WWF: https://www.youtube.com/watch?v=K2vbJ7vOFoE oraz z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi na stronie: www.wwf.pl/edukacja-wwf .

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Regulamin Programu - pobierz...

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać poprzez Generator - system.dzialajlokalnie.pl


13.07.2022r.

Zadanie publiczne pn. „Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim”
realizowane przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
 


   

13.07.2022r.

„Barwy wolontariatu” – zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Barwy wolontariatu” realizowanym w ramach zadania publicznego pn. „Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie" w partnerstwie z Powiatem Płockim.

Cel: wzrost aktywności wolontariackiej, rozpropagowanie idei wolontariatu, pokazanie wartości jakie ze sobą niesie wolontariat, zaprezentowanie działań o charakterze społecznym angażujących wolontariuszy i wyłonienie oraz nagrodzenie wolontariuszy angażujących się w życie społeczne mieszkańców regionu.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy indywidualnych - lokalnych liderów np. młodzieży i dorosłych w tym seniorów oraz wolontariuszy grupowych np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, straży pożarnych, szkół itp. z terenu powiatu płockiego i sierpeckiego, którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd.

W tym roku laureaci po raz kolejny będą wybierani w 2 kategoriach:
- wolontariat indywidualny;
- wolontariat grupowy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy 30 listopada 2022r.
Szczegóły w regulaminie.

DO POBRANIA:

· Regulamin konkursu - pobierz...

· Formularz zgłoszeniowy Wolontariat indywidualny - pobierz ...

· Formularz zgłoszeniowy Wolontariat grupowy - pobierz ...


Zadanie publiczne pn. „Działaj Lokalnie - myśl globalnie"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

 

 28.06.2022r.

Ogłoszenie
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023. - czytaj więcej ...

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

W tym celu do 21 lipca 2022r. należy złożyć prośbę o rekomendację
na adres .

 31.05.2022r.

Wyniki konkursu grantowego Działaj lokalnie 2022 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2022 Komisja dokonała oceny wniosków złożonych na lokalne inicjatywy, które zostały zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, organizacje sportowe, senioralne oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Do konkursu wpłynęło 68 projektów z czego 15 nie spełniło wymogów formalnych.
Komisja wyłoniła 42 projekty, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów.

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE I DOFINANSOWANYCH -  pobierz ...

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE -  pobierz ...

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji na Messenger, e-mail, sms lub telefonicznie.
W sprawach formalno-organizacyjnych będziemy się kontaktować bezpośrednio z realizatorami.

Bardzo prosimy grantobiorców o poprawienie wniosku oraz budżetu projektu do wysokości przyznanej dotacji. Następnie z grantobiorcami podpisane zostaną umowy.

Konkurs jest elementem projektu pn. „Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie".

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

Kontakt: w godzinach 7.00 – 15.00 (pon.-pt.)

Osoba do kontaktu: Iwona Marczak, tel. 514 263 249
e-mail:  ,
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)

 26.05.2022

Nie ma Planety B - bądź Eko

Zadanie publiczne pn. "Nie ma Planety B - bądź Eko"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego


Działaj Lokalnie - myśl globalnie


Zadanie publiczne pn. "Działaj Lokalnie - myśl globalnie"
dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2022 - Ogłoszenie

Więcej informacji o Programie http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego do składania wniosków w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2022.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Uwaga: W „Działaj Lokalnie 2022” dopuszczamy finansowane działań akcyjnych i jednorazowych wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii lub dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy tylko w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Grupy nieformalne i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenie miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców, mogą starać się o grant do 6 000 zł w programie „Działaj Lokalnie”.
Uwaga: Wyłącznie wnioski, które spełnią wszystkie wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisje Grantową – patrz pkt. V. Regulaminu - Sposób wyłaniania grantobiorców.

Termin składania wniosków upływa z dniem
 26.05.2022r. o godz. 23.59

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi:
 120 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Regulamin Programu - pobierz ...

Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...

Poglądowy Wzór Wniosku - pobierz ...

Modyfikacja zasad i procedur programu pobierz ...

Karta oceny formalnej pobierz ...

Wnioski należy składać poprzez Generator:
system.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy do poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 
Ukraino nie jesteś sama !!!
 
Jeżeli chcecie realnie pomóc to informujemy, że wraz z Federacją Funduszy Lokalnych w Polsce założyliśmy zbiórkę na podstawową pomoc humanitarną dla naszych sąsiadów!

 

Środki ze zbiórki zostaną przede wszystkim przeznaczone na:

- sfinansowanie ewakuacji rodzin i zapewnienie schronienia,
- zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, żywieniowych,
- zakup i dystrybucję podstawowych środków higienicznych oraz leków dla osób przewlekle chorych i najbardziej potrzebujących,

Będziemy na bieżąco monitorować potrzeby i Was informować.
Każda wpłata ma znacznie!

Link do zbiórki https://zrzutka.pl/m3pyf6


Zachęcamy też do wpłat na dofinansowanie koniecznych działań Fundacji związanych z działaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wpłaty można dokonywać na konto:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 09-533 Słubice
Nr rachunku bankowego: 16 1500 1618 1216 1003 1599 0000
Treść: darowizna na cele statutowe
18.12.2021r.

Wyniki Konkursu pn. „Wolontariusz roku 2021
skierowanego do wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych, organizacji pozarządowych i obywatelskich
.

17 grudnia 2021r. ogłosiliśmy wyniki konkursu „Wolontariusz roku 2021” realizowanego w ramach: Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim”.

Wstępnie planowaliśmy nagrodzić wyłącznie po 3 laureatów w kategoriach: wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy. Komisja zdecydowała zmienić regulamin przyznawania nagród i w kategorii wolontariat indywidualny nagrodziła 3 osoby, natomiast jedna została wyróżniona. W kategorii wolontariat grupowy nagrodzono 5 laureatów i 2 wyróżniono.

Kategoria I: wolontariat indywidualny
LAUREACI:
- Karolina Chmielewska
- Martyna Murawska
- Iwona Przedpełska

Wyróżnienie: 
- Monika Ignaczak

Kategoria II: wolontariat grupowy
LAUREACI:
- Hipolitariat - grupa działająca przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi
- Słubickie Szkolne koło Wolontariatu „Niewidzialne ręce’’
- Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach ,,CIEŚLANKI”
- Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie
- Koło Gospodyń z Borowic Wesołe Babeczki

Wyróżnieni:
- Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej w Łącku
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu Kościelnym

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa MazowieckiegoZadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego


11.11.2021r.

Meet and Code 2021


  

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" otrzymała dofinansowanie na wydarzenie „Młodzi adepci programowania z microbitem” w ramach inicjatywy Meet and Code 2021.

Jednym z celów Meet and Code jest pokazanie zastosowania technologii w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Sponsorem inicjatywy jest SAP. Partnerem Fundacja TechSoup.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy 3 wydarzenia nt. „Młodzi adepci programowania z microbitem”. Wszystkie zostały przeprowadzone przez Michał Kłosiński w formie wirtualnej. 

Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny ruch zapoczątkowany w 2013 r. przez młodych doradców ds. agendy cyfrowej ściśle współpracujących z Komisją Europejską. Akcja ta, realizowana przez wolontariuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że programowanie może być ciekawe i przydatne. Może na przykład służyć do rozwiązywania problemów, wcielania różnych pomysłów w życie, czy komunikacji.

 

„Wolontariusz roku 2021” – zaproszenie do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że ogłaszamy konkurs pn. „Wolontariusz roku 2021” realizowany w ramach projektu pn. „Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim".

Konkurs organizuje Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” w partnerstwie z Powiatem Płockim.

Cele Konkursu to przede wszystkim promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej i włączanie się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

W tym roku laureaci po raz kolejny będą wybierani w 2 kategoriach: wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy indywidualnych - lokalnych liderów np. młodzieży i dorosłych w tym seniorów oraz wolontariuszy grupowych np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, straży pożarnych z terenu powiatu płockiego itp., którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność społeczna itd.

Wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy innym. Warto promować takie postawy.

Zachęcamy do udziału!

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy 28 listopada 2021r.

DO POBRANIA:

 » Działaj lokalnie 2021 – uroczyste podpisanie umów

W dniu 9 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku zainaugurowaliśmy kolejną edycję lokalnych inicjatyw realizowanych w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE.
Podczas spotkania podpisano umowy z grantobiorcami oraz przeprowadziliśmy warsztaty dla grantobiorców.

Realizatorem konkursu jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie w powiecie płockim, lub kliknij poniższy link

http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie 

05.07.2020r.

Ogłoszenie
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022. - czytaj więcej ...

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

W tym celu do 21 lipca 2021r. należy złożyć prośbę o rekomendację
na adres .

Działaj lokalnie 2021 – ogłaszamy wyniki konkursu

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2021 Komisja wyłoniła spośród 41 wniosków aplikacyjnych 33 projekty - lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, organizacje sportowe, senioralne oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 120 000,00 zł

Wyniki w zakładce Działaj Lokalnie w powiecie płockim, lub kliknij poniższy link

http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie

2021.05.14

Konkurs "Działaj lokalnie i ekologicznie" rozstrzygnięty!

Lokalna Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego pn. "Działaj lokalnie i ekologicznie".

Uprzejmie informujemy, że Komisja wyłoniła 3 projekty w ramach konkursu grantowego pn. „Działaj lokalnie i ekologicznie".

Komisja zgodnie z regulaminem wyróżniła takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizują społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym oraz promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację.

Dofinansowanie w kwocie 3000,00 zł otrzymały następujące projekty:
1. Projekt pn. "EKO WYSPA".
Wnioskodawca: Grupa nieformalna: Mieszkańcy Wsi Rogowo - Rogowiacy.


2. Projekt pn. "Dotleńmy Gminę Radzanowo".
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo.


3. Projekt pn. "Zielony Zakątek - od projektu do efektu".
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich Zakątek nad Słupianką w Białkowie.


Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.

Pozostałych grantobiorców zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie Działaj Lokalnie, który niebawem ogłosimy.
Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy!

2021.04.06

Miło nam poinformować, że Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" ogłasza nowy konkurs grantowy pn. „Działaj lokalnie i ekologicznie".

„Działaj lokalnie i ekologicznie” to nowa ścieżka tematyczna programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". Partnerem inicjatywy jest Fundacja WWF Polska.

Jest to DODATKOWY (do tradycyjnego naboru wniosków Działaj Lokalnie, który ogłosimy niebawem) konkurs grantowy, w którym będziemy chcieli wesprzeć 3 grupy z naszego obszaru kwotą po 3 000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej.

Łączna pula środków przeznaczonych na ścieżkę tematyczną „Działaj lokalnie i ekologicznie” to 9 tysięcy złotych.

Organizacje (grupy), które otrzymają granty w wysokości 3 000 zł, będą mogły ubiegać się także o granty w wysokości 6 000 zł, w tradycyjnym naborze. A nabory już niebawem... Niebawem też zaprosimy wszystkich zainteresowanych na szkolenie.

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” z WWF jako priorytetowe wyróżnia takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

W konkursie startować mogą organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich), grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub młodzieży przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole).

Konkurs obejmuje działania na terenie 15 gmin: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice.

Wnioski do konkursu można składać od 6 kwietnia 2021r. do 6 maja 2021r. 

Wnioski należy składać poprzez Generator system.dzialajlokalnie.pl

  

Następnie wyłonione zostaną 3 projekty o wartości do 3 tys. zł, które będą realizowane przez minimum 2 miesiące w okresie od 15 maja do 31 października 2021r.

     Regulamin Programu pobierz...

Zestawienie pytań i odpowiedzi w niniejszym dokumencie google - czytaj...
 

HARMONOGRAM
6 kwietnia 2021r. - uruchomienie naboru wniosków
06 maja 2021r. - zamknięcie naboru wniosków
14 maja 2021r. - ogłoszenie wyników konkursu
15 maja 2021r. - termin rozpoczęcia realizacji projektu
31 października 2021r. - ostateczny termin zakończenia projektu

 „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu"

Prezentujemy Państwu efekty projektu „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu" realizowanego przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w Płocku.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU 


Projekt jest propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem, budowania wzajemnych więzi różnych grup wiekowych oraz przeprowadzenia wielu działań kulturowych.

W projekt zaangażowani byli seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci z terenu z terenu powiatu płockiego.

Przeprowadziliśmy warsztaty teatralne dla tych, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania związane z kulturą, teatrem, sztuką, estradą. W efekcie prowadzonych warsztatów dla aktorów-amatorów powstał spektakl słowno-muzyczny pt. „Święta tuż...tuż”.

Kolejnym działaniem były muzyczne warsztaty międzypokoleniowe organizowane dla   zespołu ludowego Grzybowianki & Grzybowiacy Zespół Ludowy im. Cecylii Milczarek w Grzybowie. W efekcie prowadzonych warsztatów powstała płyta „Pieśni i przyśpiewki ludowe”.

W spektaklu wystąpili: aktorzy amatorzy z terenu powiatu płockiego w województwie mazowieckim. 

Scenariusz: Mariusz Pogonowski

Reżyseria: Mariusz Pogonowski, Magdalena Tomaszewska - aktorzy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Współpraca:
- Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie

Zadanie realizowane w partnerstwie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w PłockuZadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa MazowieckiegoWyniki konkursu "Zacznijmy od podstaw"
Poniżej znajdziecie listę laureatów biorących udział w konkursie "Zacznijmy od podstaw".

Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko, a dla komisji wyłonienie zwycięzców było nie lada wyzwaniem. Zdecydowały Wasze wypowiedzi dotyczące pytania: Jakiego sportu chcesz się nauczyć od podstaw w 2021 roku i dlaczego akurat tego?

Lista laureatów:
1 Jakub Rzechółko
2 Oliwier Szczepaniak
3 Weronika Majewska
4 Filip Szochner
5 Jan Lewandowski
6 Zuzanna Rakowska
7 Nina Koper
8 Nikodem Zawadzki
9 Stanisław Winnicki
10 Szymon Pikoń
11 Franciszek Rybarczyk
12 Anna Jankowska
13 Joachim Grabarczyk
14 Michalina Maria Maciejewska
15 Zuzanna Cesarek
16 Maria Skierkowska
17 Adam Ostrowski
18 Magdalena Drajkowska
19 Paweł Brodalka
20 Iga Cybulska
21 Nadia Behnke
22 Kacper Borychowski
23 Mateusz Kociemski
24 Adrian Matusiak
25 Gabriela Szurmak

O konkursie

Zachęcając dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia, realizacji celów i spełniania marzeń, ogłaszamy konkurs, w którym do zdobycia się karty podarunkowe do sklepu 4F o wartości 500 zł ❤

Wystarczy uzupełnić prosty formularz i odpowiedzieć na pytanie: Jakiego sportu chcesz się nauczyć od podstaw w 2021 roku i dlaczego akurat tego? (max. 100 słów).

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 17 grudnia br.

Kto może zgłaszać się do konkursu - Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych z klas IV – VIII.

JAK APLIKOWAĆ: Wejdź na stronę konkursu dostępną pod adresem http://zacznijmyodpodstaw.splashthat.com PRZECZYTAJ UWAŻNIE REGULAMIN
a następnie uzupełnij prosty formularz dostępny tutaj

Jak należy zgłosić się do konkursu
1. Odszukaj na poniższej liście organizacji województwo, w którym mieszkasz.
UWAGA: w niektórych województwach są dwie organizacje nominujące, upewnij się, że składasz wniosek do właściwej, która obejmuje zasięgiem Twoje miejsce zamieszkania
(szukaj właściwego powiatu)
2. Kliknij w formularz zgłoszeniowy właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.
3. Wypełnij poprawnie formularz.
4. Cierpliwie czekaj do 23 grudnia kiedy głosimy wyniki

W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze maile
lub zapytania na facebooku.

Organizatorzy i Partnerzy: Fundacja 4F Pomaga, Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce, DPD i Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"


 
 "O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy"

Zachęcam do śledzenia naszych działań prowadzonych w ramach projektu pn. "O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy", w ramach którego prowadzimy działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem nośników cyfrowych tj. ekranów LCD w autokarach komunikacji miejskiej oraz materiałów edukacyjnych w postaci ulotek edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń powietrza, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń oraz ich wpływie na środowisko, utworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu, poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych wśród społeczności m. Płocka.

Działania:

1. "Czyste powietrze zależy od Ciebie!" - spot na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.

Celem spotu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Płocka oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska, zwiększenie świadomości w zakresie jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń, sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń i ich wpływie na środowisko oraz promocja alternatywnych środków transportu.
 


2. "Woda naszym wspólnym dobrem" - ulotka edukacyjna.

Celem ulotki edukacyjnej jest  kształcenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu, poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym.
 

Działanie realizowane jest w ramach projektu "O czyste powietrze dbamy i wodę oszczędzamy" sfinansowanego ze środków Miasta Płock.

17.08.2020r.

Ogłaszamy konkurs Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy ich dzieciom.

W imieniu Fundacji 4F Pomaga i Federacji Funduszy Lokalnych chcemy podziękować pracownikom służby medycznej za ich niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w walce z koronawirusem.

Zależy nam także na propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Łącząc te dwie idee ogłaszamy konkurs, w ramach którego 1000 młodych osób z całej Polski otrzyma karty podarunkowe 4F na zakup strojów sportowych o wartości 500 zł.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 20 lokalnych organizacji pozarządowych zlokalizowanych we wszystkich województwach.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" jest odpowiedzialna za teren 24 powiatów województwa mazowieckiego:
Grodzki Płock, płocki,
ciechanowski, gostyniński, grodziski, legionowski, makowski,
mławski, nowodworski, ostrołęcki, Grodzki Ostrołęka, ostrowski,
płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki,
sochaczewski, Grodzki Warszawa, warszawski zachodni,
węgrowski, wołomiński, wyszkowski i żuromiński.


Kto może aplikować do konkursu: Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, których rodzice lub opiekunowie pracują w służbie medycznej jako: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, salowe, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjny.

Harmonogram konkursu:

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 17 sierpnia do 6 września.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 września.

Wręczenie kart podarunkowych nastąpi 18 października.

Jak aplikować do konkursu?

Wejdź na stronę konkursu dostępną pod adresem
http://dziekujemybohaterom.splashthat.com,
a następnie uzupełnij prosty formularz
dostępny tutaj
 
 

Organizatorem konkursu jest Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce,
a Fundatorem nagród Fundacja 4F Pomaga


W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze maile lub zapytania na facebooku
 21.07.2020r.

Ogłoszenie
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. - czytaj więcej ...

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

W tym celu do 19 sierpnia 2020r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres .

19.07.2020r.

Projekt ASOS - Senior 60+ w kulturze -
czytaj więcej ...


Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w partnerstwie z w partnerstwie z Dziennym Domem Senior + w Stanowie realizuje projekt „Seniorzy 60+ w kulturze”

Zadanie pn. „Senior 60+ w kulturze” ma charakter edukacji kulturalnej, w którym zaangażowani będą seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia oraz młodzież i dzieci z terenu 4 gmin powiatu płockiego tj. Bodzanowa, Bulkowa, Radzanowa i Brudzenia Dużego.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań m.in.:

1. Warsztaty muzyczno - teatralne pn. „Teatr młody duchem” dla 10 seniorów i 10 dzieci lub młodzieży z każdej gminy, łącznie 80 uczestników z 4 gmin.
2. Spektakl pn. „Opowieść Wigilijna” będący efektem warsztatów muzyczno-teatralnych, składający się z 4 inscenizacji słowno-muzycznych tj. I temat: „Opowieść Wigilijna – samotność” II temat: „Opowieść Wigilijna - radość” IIII temat: „Opowieść Wigilijna – wybaczenie” IV temat: „Opowieść Wigilijna - miłość”.
3. Otwieramy się na świat - warsztaty wyjazdowe dla seniorów – uczestników warsztatów muzyczno – teatralnych.
4. Warsztaty fotograficzne pn. „Ja senior” dla 15 seniorów z każdej gminy, łącznie 60 uczestników z 4 gmin.
5. Film pn. „Opowieść Wigilijna - samotność...., radość ..., wybaczenie ..., miłość ... – jako efekt 4 spektakli teatralnych.
6. Gala podsumowująca pn. „Opowieść Wigilijna”.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów teatralnych zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych dla tych seniorów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania związane z teatrem, sztuką, estradą, piosenką i tańcem. Adresatami są wszyscy Ci, którzy pragną kreatywnie spędzić czas, poznać ciekawych ludzi, pokonać barierę wstydu, uczyć się i przekazywać wiedzę.

W wyniku kilkumiesięcznej pracy powstaną 4 spektakle - inscenizacje słowno-muzyczne pn. I temat: „Opowieść Wigilijna - samotność”, II temat: „Opowieść Wigilijna - radość”, IIII temat: „Opowieść Wigilijna - wybaczenie”, IV temat: „Opowieść Wigilijna - miłość”.
Ze spektakli będzie nagrany film, promujący projekt i przedstawiający efekty pracy 4 grup senioralnych.

Przeprowadzone zostaną również warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności do przygotowania wspólnej wystawy pn.. „Senior z pasją”, prezentującej w formie zdjęć oblicze seniora – wesołego, pełnego życia i optymizmu – pokazanego w różnych sytuacjach i zdarzeniach, w otoczeniu obiektów historycznych, kulturowych i religijnych np. podczas dożynek, świąt, czy przy strojeniu figurek przydrożnych oraz w życiu codziennym. Wystawa prezentowana będzie podczas gali sumującej projekt oraz podczas wydarzeń otwartych dla ogółu społeczeństwa. Chcemy pokazać, że wiek nie stanowi przeszkody w czerpaniu radości życia i w uprawianiu hobby.

Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas Gali podsumowującej w trakcie której zaprezentowane zostaną również 4 spektakle powstałe w ramach projektu oraz wygłoszony zostanie wykład nt. „Jak przeżywać święta Bożego Narodzenia?”.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.


Ogłoszenie wyników konkursu Działaj lokalnie 2020

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2020 Komisja wyłoniła spośród 30 wniosków aplikacyjnych 22 projekty - lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego. Zgłoszono również 1 wniosek jako inicjatywę DL.

Komisja dokonała oceny wniosków tym samym wspierając projekty, które:

- przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii np. w takich obszarach jak: edukacja, sport, kultura, zdrowie, aktywność społeczna;
- dotyczą różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online;
- inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego;
- mają jasno zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 75 000,00 zł

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE I DOFINANSOWANYCH
- pobierz ...
LISTA WNIOSKÓW NIEPRZYZNANYCH
- pobierz ...

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE
- pobierz ...

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji na e-mail lub telefonicznie.
Bardzo prosimy grantobiorców o poprawienie wniosku oraz budżetu projektu do wysokości przyznanej dotacji.
Następnie z grantobiorcami podpisane zostaną umowy.
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!

Kontakt: w godzinach 7.00 – 16.00 (pon.-pt.)
Osoba do kontaktu: Iwona Marczak
tel. 510 270 036, 514 263 249
e-mail: ,
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem(messenger)
Kontakt osobisty – po uzgodnieniu telefonicznym.

Sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


31.05.2020r.

Segreguj odpady

Celem głównym projektu "Segreguj odpady" jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców miasta Płocka z wykorzystaniem nośników cyfrowych tj. telebimów i ekranów LCD w autokarach komunikacji miejskiej, promujących nawyk selektywnej zbiórki odpadów oraz wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania odpadów.

"Segreguj odpady" - obejrzyj spot edukacyjny na telebimach reklamowych led.

 

"Segreguj odpady" - obejrzyj spot na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.


 

 

"Solidarni z bohaterami czasu epidemii"
- Wyniki konkursu grantowego


Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego
realizowanego w ramach Przedsięwzięcia "Solidarni z bohaterami czasu epidemii"
Komisja wybrała 5 lokalnych inicjatyw
zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe,
KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Laureatami konkursu zostali:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
Tytuł projektu: "Razem możemy znacznie więcej
Gmina Radzanowo pomaga medykom i mieszkańcom"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,
Realizator: Grupa pn. MASECZKOMANIACY
Tytuł projektu: "Mieszkańcom Pomożemy... Maseczki Uszyjemy"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzeniu Małym "KGW Aktywny Brudzeń"
Tytuł projektu: "Silni Razem"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich "Nadwiślanki" w Główinie
Tytuł projektu: "Nasze maseczki to nie chusteczki''
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł

Wnioskodawca: Razem - dla Miasta i Gminy Gąbin,
Realizator: Grupa pn. Aktywne mieszkanki Miasta i Gminy Gąbin
Tytuł projektu: "Szycie maseczek
sposobem na ograniczenie negatywnych skutków epidemii"
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł


Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,
a laureatom gratulujemy otrzymania dotacji!

Niebawem skontaktujemy się z Państwem w celu podpisania umów.

Pozostałych grantobiorców zachęcamy do udziału
w konkursie grantowym DZIAŁAJ LOKALNIE ogłoszonym w dniu 24.04.2020r.


Przedsięwzięcie "Solidarni z bohaterami czasu epidemii" (dalej Przedsięwzięcie)
jest wspólną inicjatywą Programu "Działaj Lokalnie" (dalej DL)
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (dalej ARFP)
oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie w partnerstwie z Nationale-Nederlanden.

 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


W TEJ EDYCJI KONKURSU "DZIAŁAJ LOKALNIE”
PRIORYTETEM JEST PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII
ORAZ JEJ NEGATYWNYM SKUTKOM.

Termin składania wniosków: do 24 maja 2020 r.
Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 75 000,00 zł

Regulamin konkursu oraz więcej szczegółów
w zakładce: "zadziałaj lokalnie w powiecie płockim"
lub kliknij na logo programu
20 lat Działaj lokalnie

 

 Uwaga zmiana regulaminu
konkursu grantowego Działaj Lokalnie:


Zmiany dotyczą:
Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
punkt 1., podpunkt 5) - dodano zapis: Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.
Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
punkt 1., podpunkt 8) - dodano zapis: wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2020 roku projektów służących walce z epidemią
lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii.

W Lokalnym Konkursie Grantowym "Działaj Lokalnie" 2020
wspierane będą projekty, które:


    przewidują działania dotyczące walki z epidemią
oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii.
Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów,
np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej.
Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania,
np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego,
przeniesienia ich do przestrzeni online

oraz

    inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.


 FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ - MŁODZI RAZEM"
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden

ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach przedsięwzięcia "Solidarni z bohaterami czasu epidemii".

-WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REGULAMIN ...

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie społeczności lokalnych,
które w zaistniałej sytuacji epidemicznej,
inicjują działania zapobiegające jej skutkom.

"Szyjesz maseczki, pomagasz personelowi szpitala,
a może wspierasz osoby w kwarantannie?
Jeśli chcesz kontynuować lub rozpocząć działania
i potrzebujesz wsparcia możemy Ci pomóc!
Każda forma wolontariatu w czasach,
z którymi przyszło nam się teraz zmierzyć jest na wagę złota".


Wnioski należy składać do dnia 23.04.2020 roku

 
KOMUNIKAT !!!
 
Szanowni Państwo, czas, w którym się znaleźliśmy
wymaga mądrych i odpowiedzialnych decyzji.
 
Zatem biuro Fundacji od dnia 16 marca 2020r. będzie zamknięte.

Od tego dnia pracujemy zdalnie.
 
Zachęcam do kontaktu drogą telefoniczną
- pod nr 510 270 036, 

https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem
, Messenger,

mailową - fundusz@mlodzirazem.pl lub iwmar2305
@o2.pl
Komunikat ws. konkursu grantowego
DZIAŁAJ LOKALNIE!!!
Drodzy grantobiorcy!
Wyjątkowa sytuacja w kraju zmusza nas do zmiany terminu ogłoszenia konkursu Działaj Lokalnie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz dbając o zdrowie mieszkańców naszego powiatu, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin naboru wniosków.
Przecież by dobrze zaplanować działania projektowe niezbędna jest współpraca wielu ludzi, a to w obecnej sytuacji jest niewskazane i niemożliwe.

Oczywiście nie przerywamy pracy, cały czas DZIAŁAMY LOKALNIE- zarówno my, jak i Wy oraz nasi DARCZYŃCY.

Z poważaniem, Iwona Marczak - Prezes Zarządu Fundacji

Konkurs "Opowiedz…", prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie" miał na celu zachęcenie grantobiorców Programu do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Programu.

Prace można było zgłaszać w 4 kategoriach konkursowych.
Kategoria: MIEJSCE
Kategoria: CZŁOWIEK
Kategoria: MOTYW
Kategoria: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Komisja konkursowa przyznała 4 nagrody.

Więcej w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE - czytaj ...

FORMA PRAC
Reportaż filmowy lub krótki film nie dłuższy niż 2,5 minuty.

Nagrody przeznaczone są dla organizacji lub grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac.

II etap to udział w konkursie ogólnopolskim, który obejmuje lata 2019 i 2020.
Prace zwycięskie z konkursu lokalnego zostaną zgłoszone przez ODL do etapu ogólnopolskiego, gdzie po raz kolejny będą mogły zostać nagrodzone.
Czyli to ODL zdecyduje, które prace konkursowe przekaże do etapu ogólnopolskiego, wybierając najlepsze z dwóch edycji konkursu lokalnego.

Nagrodą jest sprzęt nagłaśniający, zakupiony ze środków programu "Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 


17.10.2019r.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2019/2020, w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

910/2018/PSP Sieradzki Bartosz
922/2019/PSP Żmijewska Justyna

Serdecznie gratulujemy !!!

Zapraszamy do przeczytania PORADNIKA DLA STYPENDYSTÓW I ROKU - opisane są w nim jakich formalności jakie należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium oraz o jakich rzeczach trzeba pamiętać.

11.10.2019r.

Wyniki Konkursu Fotograficznego
pn. "Mazowsze - turystycznie i kulturowo" -
czytaj ...

Konkurs skierowany był do młodzieży (powyżej 10 roku życia)
z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.

Działania w ramach projektu "'Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" - czytaj ...

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

18.09.2019r.

Jubileusz 15-lecia działalności Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" oraz 15-lecia „Działaj Lokalnie” na Ziemi Płockiej - Programu wspierającego aktywność obywatelską.

 

13 września 2019r. obchodziliśmy w pięknej nadwiślańskiej scenerii na statku “Marianna” Jubileusz 15-lecia. Współorganizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Płocku.

Patronat medialny objęli:
- Tygodnik Płocki

- infoPłock TV


Jubileusz rozpoczęliśmy od występu muzycznego gościa specjalnego Jubileuszu Pana Ryszarda Wolbacha - wokalisty, autora tekstów, kompozytora, gitarzysty. Dziękujemy P. Ryszard Wolbach oraz menadżerce p. Beacie Szafraniec za wspaniały koncert.
Piętnaście lat w życiu organizacji takiej jak nasza fundacja, to szmat czasu. Żeby realizować projekty, aktywizować lokalne społeczności i promować region trzeba wykonać ogrom pracy przy zaangażowaniu wielu ludzi, partnerów i darczyńców. Dlatego Jubileusz był okazją do podziękowania tym, którzy przyczyniają się do naszych sukcesów.

Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy wspierają działania fundacji, są jej PARTNERAMI:
1. P. Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
2. p. Mariusza Bieńka – Starosty Płockiego
3. P. Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka
4.P. Tomasza Kominka - Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji - Dyrektora Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
5. p. Lecha Dąbrowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego
6. Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
7. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Polsce
8. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
9. Firmy Levi Strauss Poland w Płocku

   

  

 

Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości.

08.08.2019r.


 "Decydujesz, pomagamy" - grant dla naszej fundacji - jesteśmy w gronie najlepszych!

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” zajęła II miejsce zdobywając 7062 głosów na realizację projektu pn. "EKOPOMYSŁ – TWÓRCZE WARSZTATY UPCYKLINGOWE".
Jest to projekt społeczny skierowany do dzieci i młodzieży z Regionu Płockiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji, kształtowanie ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona świadomych ekokonsumentów, którzy w życiu codziennym będą traktować odpady w swoich gospodarstwach domowych jako surowce wtórne. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak mądrze kupować, jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady oraz jak ograniczyć indywidualną konsumpcję.

Program "Decydujesz, pomagamy" jest wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco. Celem tego działania jest wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.


 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
realizuje konkurs grantowy Działaj lokalnie 2019

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019
komisja w tegorocznej edycji wyłoniła spośród 59 wniosków aplikacyjnych 46 projektów
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych
m.in. przez organizacje pozarządowe,
KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Łączna kwota dofinansowania 123 000,00 zł

Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. "Działaj lokalnie w Powiecie Płockim - II edycja", dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


2 nagrody dla Fundacji - Młodzi Razem za Program Działaj Lokalnie


21 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca ogólnopolski Konkurs pn. „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie”.
Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk Ośrodków Działaj Lokalnie, zrealizowanych w latach 2017-2018, w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, efektywna komunikacja oraz działania ukierunkowane na wzrost kompetencji beneficjentów Programu.

Nasza Fundacja zdobyła aż dwie nagrody w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych za dobra praktykę pn. "Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim" oraz efektywna komunikacja za dobra praktykę pn. "Medialnie o Działaj Lokalnie.

Ten sukces zawdzięczamy naszym Partnerom, Darczyńcom oraz beneficjentom Programu DL.
W szczególności dziękujemy samorządom tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego oraz Delegaturze Urzędu w Płocku (Tomasz Kominek), Starostwu Powiatowemu w Płocku (Mariusz Bieniek, Karolina Koper), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (Działaj Lokalnie).

 

12.03.2019r.

 

Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant na cele statutowe Fundacji.
Program grantowy "Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności.

 

19.03.2019r.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.  

Nabór wniosków zakończony

Więcej informacji na stronie realizatora konkursu:

http://mazowszelokalnie.pl

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"