Moja mała Ojczyzna - Gmina Bodzanów

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Sokół" w Bodzanowie

Tytuł projektu: Moja mała Ojczyzna - Gmina Bodzanów w obiektywie młodego fotografa w Rok Rzeki Wisły 2017

Kwota dotacji: 3000,00 zł

Realizacja: Od 2017-06-01 do 2017-11-30

Gmina Bodzanów jest gminą wiejską położoną nad rzeką Wisłą w obszarze Natura 2000. Gmina posiada liczne miejsca wartości kulturowej i historycznej jak również obfituje w liczne atrakcyjne miejsca przyrodnicze oraz wydarzenia warte utrwalenia dla przyszłych pokoleń. Na terenie gminy nie działa żadne koło fotograficzne które skupiałoby dzieci w celu realizacji ich pasji fotograficznych i filmowych. Brak informacji o zasobach kultury, historii i środowiska przyrodniczego ujemnie wpływa na kompetencje społeczne społeczności. Istniejące na terenie gminy stowarzyszenia nie wykazują kreatywności w stosunku do zaspokojenia potrzeb środowiska społecznego w wyżej wymienionym zakresie. 40% mieszkańców zapytanych o wskazanie zasobów kultury, historii i pięknych miejsc przyrodniczych odpowiedziało, że nie wie nic na ten temat. Z wywiadu słownego,który przeprowadzili członkowie stowarzyszenia z pedagogami szkolnymi oraz dziećmi szkoły podstawowej wynika, że istnieje duże zainteresowanie działaniami projektowymi. 50% dzieci bardzo chciałaby uczestniczyć w warsztatach fotografii i filmowania. 20% chciałoby zobaczyć prawdziwe studio fotograficzne a prawie 90% chciałoby mieć w domu domowe fotograficzne studio. Pedagodzy stwierdzili, że byłyby to doskonałe zajęcie, które edukowałyby dzieci i rozwijało ich pasję i zainteresowania oraz wpłynęłoby na ich rozwój. Ocena wypowiedzi dorosłych i dzieci skłoniły nas do przygotowania przedmiotowego projektu. Mazowsze jest pięknym regionem, które warto promować na fotografii i filmie szczególnie teraz kiedy jest Rok Rzeki Wisły i warto pokazać zasoby środowiska przyrodniczego w Gminie Bodzanów. Dlatego ważne jest aby upowszechnianie kultury, historii i środowiska przyrodniczego często odbywało się na terenach wiejskich, które jest w tym zakresie niedoinwestowane.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności na terenie Gminy Bodzanów zasobami kultury, historii i zasobami środowiska przyrodniczego oraz zwiększenie promocji tych zasobów w okresie trwania projektu.

Dobro, które chcemy rozwinąć to:

 1. Poznanie przez społeczność zasobów kultury, historii i zasobów środowiska przyrodniczego Gminy Bodzanów,
 2. Ukazanie walorów przyrodniczych rzeki Wisły,
 3. Promocja naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Bodzanów leżąca na rzeką Wisłą,
 4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych u dzieci,
 5. Edukacja dzieci na temat technik fotografowania i filmowania,
 6. Edukacja dzieci w zakresie jak bezpiecznie publikować zdjęcia w internecie (ochrona wizerunku,ochrona praw autorskich), 
 7. Poznawanie przez dzieci swoich pasji i zainteresowań oraz ich rozwijanie,
 8. Stworzenie warunków i miejsca dla dzieci do rozwijania pasji fotograficznych i filmowych,
 9. Integracja środowiska lokalnego oraz środowiska wielopokoleniowego.

Projekt polega na utworzeniu "Koło Młodego Fotografa". Podczas warsztatów fotograficznych i filmowych dzieci poznają podstawowe techniki wykonywania fotografii i filmów oraz zbierania informacji dot. sztuki fotografowania i filmowania zasobów kultury, historii i środowiska przyrodniczego. Nastąpi poznanie technik obróbki zdjęć,filmów i nowoczesnych technik prezentacji.
Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu to spotkania i warsztaty plenerowe w tym jedno nad rzeką Wisłą, w których grupa projektowa pod okiem opiekuna będzie docierała na zorganizowanych wyprawach rowerowych do ciekawych miejsc gminy oraz ludzi.Wykona fotografie i filmy przedstawiające ważne i piękne miejsca oraz wydarzenia, a następnie podczas zajęć stacjonarnych (siedziba Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie) nastąpi ich selekcja, obróbka i opis z czego będzie sukcesywnie powstawać prezentacja multimedialna. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się obrabiać zdjęcia, samodzielnie opracują plakaty promujące projekt.Końcową fazą będzie organizacja gali multimedialnej połączonej z wystawą na której zostaną zaprezentowane najładniejsze zdjęcia z opisem,prezentacja multimedialna zawierać będzie również krótkie filmy. Ważnym elementem projektu będzie plener fotograficzno-filmowy nad rzeką Wisłą.

Zostanie wydany kalendarz ścienny jednostronny na 2018 rok z fotografiami miejsc znaczących dla gminy Bodzanów. Efektem projektu będzie przede wszystkim zgłębienie wiedzy o swojej gminie. Nastąpi promocja gminy na zewnątrz. Nastąpi zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej swoją miejscowością.

Rezultaty:

 1. Zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności na terenie Gminy Bodzanów zasobami kultury, historii i zasobami środowiska przyrodniczego – 200 osób,
 2. Organizacja warsztatów fotograficznych oraz wystawy fotograficznej - fotografie z projektu w dokumentacji projektowej 200 szt),
 3. Wydanie kalendarza ściennego na 2018 rok z fotografiami miejsc znaczących dla gminy Bodzanów - 300 szt,
 4. Organizacja Gali Multimedialnej (filmy z projektu).