Dobra wola do działania

Wnioskodawca: Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej

Tytuł projektu: Dobra wola do działania

Kwota dotacji: 2000,00 zł

Realizacja: Od 2017-08-01 do 2017-11-25

Wola Brwileńska to wieś położona wzdłuż Wisły i sąsiadująca z lasami Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Ma 188 mieszkańców i 25 działkowiczów. Większość mieszkańców pracuje zawodowo poza miejscem zamieszkania i prowadzi małe gospodarstwa rolne. Kilka lat temu mieszkańcy postanowili założyć stowarzyszenie, które będzie krzewiło lokalną kulturę i wartości.Głównym zainteresowaniem mieszkańców dorosłych głównie kobiet są kulinaria, natomiast dzieci i młodzież wypoczynek na zewnątrz. Dlatego pojawiła się potrzeba podjęcia działań wynikająca chęci odpowiedzi na potrzeby działań integracyjnych i aktywizujących mieszkańców Woli Brwileńskiej, ale także całej gminy Nowy Duninów.

Celem projektu jest wsparcie inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i powrót do tradycji. Poprzez działania w projekcie realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym małej ojczyzny. Umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami, stworzenie warunków do nawiązywania współpracy i porozumienia, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie rozwoju kulturalnego społeczeństwa lokalnego, przełamanie barier społecznych.

Projekt ma za zadanie kultywowanie i promowanie dobrej praktyki uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym wsi. 

Działania:

  • "Dzień Pieczonego Ziemniaka", który zorganizowany będzie we wrześniu. Adresowany będzie do mieszkańców gminy Nowy Duninów, ale również do letników, którzy mają działki letniskowe w naszej gminie. Bardzo ważna grupą, do której chcielibyśmy dotrzeć są osoby niepełnosprawne mieszkające w naszej gminie. Święto będzie miało charakter pikniku rodzinnego podczas którego przeprowadzony zostanie pokaz tradycyjnych kulinariów prowadzonych przez eksperta. Będzie to pokaz wyrobu serów i mleka metodą tradycyjną. Festyn poprzedzony zostanie zbieraniem przez młodych wolontariuszy wśród starszej części społeczeństwa tradycyjnych przepisów regionalnych. Spis wszystkich przepisów z ciekawymi historiami zostanie wydany w formie " Przepiśnika naszych babć". Promocja tego przepiśnika odbędzie się podczas dnia pieczonego ziemniaka. Imprezie towarzyszyć będą konkursy rodzinne. Dla zorganizowania festynu zakupione zostaną ławki i parasol. Podczas festynu odbędą się również warsztaty lepienia z gliny.
  • Spotkania cykliczne nording walking które zostaną przeprowadzone sierpniu i wrześniu . Teren na którym odbęda się w/w spotkania będzie otaczający Park Krajobrazowy Gostynińsko-Włocławski. Spotkania nording walking będziemy rozszerzać i zapraszać sąsiadujące gminy ,gdzie pokażemy uroki oraz zabytki naszej miejscowości w tym zabytkowy cmentarz ewangelicki.Po spacerze zapraszamy uczestników spotkania na wspólne ognisko na terenie działki przeznaczonej dla Stowarzyszenia jako lokum.Tam również wykorzystamy ławki i stoliki oraz podgrzewacze, gdzie wcześniej Stowarzyszenie przygotuje tradycyjne potrawy do degustacji.

Rezultaty:

  1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację zajęć nording walking wykorzystując walory przyrodnicze, powrót do tradycji poprzez organizację pikniku rodzinnego połączonego z pokazem tradycyjnych kulinariów i wyrobem serów i mleka metodą tradycyjną - 250 osób,
  2. Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla lokalnej społeczności i turystów poprzez zakup ławek,
  3. Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz więzi pokoleniowej, pobudzienie aktywności społecznej, zwiększenie rozwoju kulturalnego oraz przełamanie barier społecznych,
  4. Zrealizowane działania są odpowiedzią na potrzebę wspólnego działania, rozwijania więzi. Międzypokoleniowe spotkania, w czasie warsztatów i i festynu zachęciły do wspólnego działania w kolejnym roku.