WARSZTATY dla NGO, klubów sportowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu płockiego


Pierwszy warsztat nt. „Zasad współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów”, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności liderów NGO, rozpoznawania potrzeb lokalnych, tworzenia partnerstw, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz aktywności obywatelskiej.

    

 Poradnik "Zasady współpracy ..." pobierz ...


Drugi warsztat
 dotyczył „Tworzenia projektów dla społeczności lokalnej”. Udział w warsztatach dał narzędzie uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności lokalnych, gminnych, uczyliśmy jak pisać projekty, konstruować budżet, skąd pozyskać środki finansowe oraz jak przeprowadzić ewaluację projektu itp. 
Uczestnikom przedstawiliśmy przykłady inicjatyw lokalnych.

    

    

      

 Poradnik "Tworzenie projektów dla społeczności lokalnej" pobierz ...


Trzeci warsztat
 dotyczył „Finansów w organizacji pozarządowej”.
Termin: 28 czerwca 2017 r.
Program warsztatów:

 1. Finanse i księgowość w organizacji pozarządowej.
 2. Rodzaje działalności organizacji pozarządowych: działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza
 3. Rachunkowość organizacji pozarządowych: nadrzędne zasady rachunkowości
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji pozarządowej: ewidencjonowanie kosztów i przychodów, koszty statutowe i administracyjne, opis dokumentów księgowych
 5. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych
 6. Darowizny (osoby prawne i fizyczne) - obowiązki sprawozdawcze 
 7. Dotacje - obowiązki sprawozdawcze
 8. Sprawozdawczość.

    

    

 Poradnik "Finanse w organizacji pozarządowej" - pobierz ...


Czwarty warsztat
 dotyczył „PR i Fundraising” 

Program warsztatów:
I moduł - Fundraising

 1. Podstawowe zasady fundraisingu.
 2. Narzędzia fundraisingu.
 3. Budowa relacji z darczyńcami.
 4. Etyka fundraisingu.
 5. Aspekty prawne, oferta i umowa sponsorska.
 6. Jak z sukcesem wdrażać działania fundraisingowe na przykładzie doświadczeń innych organizacji.
 7. Źródła informacji, analiza źródeł finansowania, analiza możliwości i potrzeb organizacji.

II moduł - Elementy tworzące wizerunek organizacji

 1. PR - budowaniem wizerunku organizacji/grupy.
 2. Komunikacja z otoczeniem.
 3. Metody promocji.

Uczestnicy warsztatów uczyli się jak budować podstawy strategii fundraisingowej, poznali metody zbierania funduszy oraz specyfikę dialogu z darczyńcami i sponsorami wraz z czynnikami, które mogą decydować o sukcesie w poszukiwaniach funduszy.
Ponadto poznali zasady: kreowania, planowania i realizacji kampanii społecznych, pozyskiwania partnerów zewnętrznych: samorządu lokalnego, mediów, sponsorów.

    

    

    

 Poradnik "PR i Fundraising" pobierz ...