Mobilne doradztwo dla organizacji, klubów, grup inicjatywnych

Termin: 1 maja - 15 grudnia 2017r.

Prowadzący: 1 osoba – doradca – animator
Odbiorcy: osoby/grupy/organizacje/kluby z terenu powiatu płockiego, które korzystają z narzędzi wsparcia oferowanych w ramach projektu – łącznie 27 podmiotów.
Liczba świadczeń: 86.

Usługi doradcze obejmowały następujące aspekty:

 • prawno - organizacyjne funkcjonowanie organizacji/klubu,
 • finansowo - księgowe,
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.
 • tworzenia projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów,
 • tworzenia organizacji pozarządowych: stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, fundacja,
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami – lokalne partnerstwo, itp.
 • doradztwo w zakresie promocji działań,
 • rozwój i promocja wolontariatu.

Prowadzone doradztwo obejmowało:

 • wsparcie na starcie – zakładanie organizacji pozarządowej,
 • pomoc w wyborze formy prawnej organizacji,
 • wyjaśnienie zasad rejestracji,
 • analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji.

Wsparcie dla działających organizacji pozarządowych:

 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany statutu organizacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany w składzie organów organizacji,
 • pomoc w konstruowaniu dokumentacji formalno-prawnej organizacji (protokoły, uchwały, regulaminy, pełnomocnictwa, sprawozdania merytoryczne itp.),
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • procedury administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS) – pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji i członków organów statutowych,
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji organizacji pozarządowej,
 • współpraca z administracją publiczną,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z zamówieniami dokonywanymi w projektach (zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków – rozeznanie rynku).
  Ponadto doradztwo obejmowało:
 • diagnozę potrzeb rozwojowych organizacji,
 • zdefiniowanie celów rozwojowych organizacji,
 • opracowanie ścieżki rozwoju NGO powiatu płockiego jako planu działań w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej w obrębie: działalności statutowej,
 • poszukiwania finansowania dla organizacji, rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania organizacją oraz proces planowania strategii organizacji w praktyce.

Doradztwo miało na celu również uporządkowanie wiedzy prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w kontekście mechanizmów odpowiedzialności członków zarządów i organów kontroli tych osób prawnych z zasygnalizowaniem ciążących na nich obowiązków oraz ich różnorodności, tak by umożliwić im skuteczniejsze ustalanie obowiązującego w organizacji stanu prawnego i podejmowanie bardziej adekwatnych decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym.

III Sektor pozarządowy w tym lokalnie liderzy będą pełnili ważną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, im większe będą kwalifikacje członków NGO, klubów czy grup inicjatywnych. Główną przewagą konkurencyjną III sektora w kraju są kompetencje społeczne jego ludzi.
W przyszłości planujemy zbudować program wymiany dobrych praktyk z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, biznesem, podmiotami publicznymi aby czerpać inspiracje i pomysły z działań innych sektorów.
Wsparcie jakie oferowaliśmy miało charakter kompleksowy. Wspieraliśmy w postaci prowadzonego przez nas doradztwa, warsztatów i spotkań dla organizacji m.in. w zakresie prawa, księgowości, tworzenia i zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność, planowania działań, ewaluacji czy promocji.

Usługi doradcze świadczone były w biurze projektu, a także w siedzibach organizacji (w Biurze projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestniku miejscu i formie) oraz on – line (e-mail, Skype, inne komunikatory).

Doradztwo indywidualne prowadzone było:

 • metodą on - line (mail, wewnętrzna poczta i forum na platformie e - learningowej, Skype itp.)
 • stacjonarnie w siedzibach organizacji lub grupy,
 • w biurze Fundacji.

Miejsce, forma i zakres tematyczny usługi ustalany był indywidualnie z osobą/grupą/organizacją.