Działania

Warsztaty dla NGO, klubów sportowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu płockiego.
Dotychczas odbyły się dwa warsztaty.

Pierwszy z nich to warsztat nt. „Zasad współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów”, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności liderów NGO, rozpoznawania potrzeb lokalnych, tworzenia partnerstw, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz aktywności obywatelskiej.

    

Drugi warsztat dotyczył „Tworzenia projektów dla społeczności lokalnej”. Udział w warsztatach dał narzędzie uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności lokalnych, gminnych, uczyliśmy jak pisać projekty, konstruować budżet, skąd pozyskać środki finansowe oraz jak przeprowadzić ewaluację projektu itp.
Uczestnikom przedstawiliśmy przykłady inicjatyw lokalnych.

    

    

      

Przed nami kolejne działanie - konkurs pn. Działaj lokalnie - na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celu wyłonić min. 15 inicjatyw lokalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, kluby lub grupy nieformalne.