WITAMY
środa, 29 czerwca 2022

Menu
Działaj lokalnie

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Rozwój Funduszu Lokalnego - ku zrównoważonej przyszłości
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizuje projekt „Rozwój Funduszu Lokalnego – ku zrównoważonej przyszłości”.


Celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie struktury organizacyjnej oraz kompetencji Partnerów tworzących Fundusz, działających na rzecz młodych ludzi ze wsi i małych miast Ziemi Płockiej w stawaniu się bardziej niezależnymi, kreatywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, poprzez edukację i angażowanie ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.

Z tego powodu grupą docelową projektu są przedstawiciele Partnerstwa FL „Młodzi Razem” – koordynatorzy projektów, szefowie organizacji pozarządowych odpowiedzialni za zarządzanie finansami, pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy, pracownicy administracji publicznej oraz nasi partnerzy programowi, nauczyciele, pracownicy domów kultury, świetlic, przedstawiciele administracji publicznej – animatorzy działań społecznych.

Cel osiągnięty zostanie poprzez szkolenia wewnętrzne prowadzone w obszarach:

Zarządzanie organizacją – skupiające się na roli zarządu, istocie misji i autonomii organizacji dotyczącej sponsorów i źródeł finansowania.

Zarządzanie zasobami
– obejmujące przywództwo i styl zarządzania, podejmowanie decyzji, systemy strategicznego planowania, dostarczanie programów do beneficjentów, monitoring i ewaluacja.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
– skupiające się na zadawalających umiejętnościach (kompetencjach pracowników, doradztwie, szkoleniach, motywacji).

Zasoby finansowe – obejmujące zarządzanie finansami (planowanie, kontrola, raporty, audyty), różnorodność źródeł finansowania, mobilizację lokalnych zasobów) oraz niezależność finansową.

Zasoby zewnętrzne
– są relacjami publicznymi, orientacją konstytucyjną (partnerzy), zdolnością współpracy z władzami lokalnymi i centralnymi, współpracy z biznesem oraz innymi organizacjami pozarządowymi.


   
   W wyniku przeprowadzonych serii szkoleń organizacje znacząco ulepszą strukturę organizacyjną oraz zwiększą finansowe bezpieczeństwo oparte na wzmocnionych umiejętnościach zdobywania funduszy i pozyskiwania ich z różnorodnych źródeł. Wzmocnią się tez więzy między regionalnymi organizacjami pozarządowymi pracującymi nad rozwojem zrównoważonym, pomocą społeczną, obywatelskim uczestnictwem i edukacją opartą na społecznościach.Projekt wzmocni umiejętności zarządzania projektami w FLZP i RCEE, ich umiejętności w rozwijaniu koalicji i partnerstwa, a także „otworzy” istniejącą już regionalną koalicję na inne społeczności. Zostanie także wzmocniona umiejętność zarządzania projektami.

Projekt realizowany jest w ramach programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, komponent 1 „Dotacje na rozwój instytucjonalny polskich organizacji pozarządowych” finansowanego z funduszu Komisji Europejskiej ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy, Jednostka Finansująco-Kontraktująca (JFK).

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.