Stypendia Pomostowe 2022/2023

 
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2022/2023, w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".
 
Krzysztof gm. Staroźreby - studiuje biologię na Uniwersytecie Gdańskim;
Oliwia gm. Słubice - studiuje filologię romańską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Serdecznie gratulujemy !!!

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023 - Segment II

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników, szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.      

Mieszkają na  na  terenach  wiejskich  lub  w  miastach  do  20  tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem (teren działania Fundacji: powiat płocki, sierpecki, gostyniński, płoński, sochaczewski).

Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością

Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
- posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu

(Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". W tym celu do 21 lipca 2022r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór prośby o rekomendację:

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych


Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2022/2023.
1. Imię i Nazwisko:              ………………………………….......
2. E-mail:                           ........................................
3. Telefon kontaktowy:        ..........................................
4. Adres zamieszkania:         …………………………………......
5. Nazwa ukończonej szkoły:   ………………………………….....
6. Średnia z przedmiotów nauczania w roku szkolnym 2021/2022 obliczona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły .........
7. Kilka informacji o sobie oraz  o osiągnięciach (konkursy, olimpiady, aktywny udział w organizacjach społecznych, wolontariacie samorządzie szkolnym lub uczelnianym, dodatkowe kierunki studiów lub szkoły) ...........................................
9. Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ........
10. Nazwa uczelni wyższej: ...................
11. Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym: ..............
12. Wysokość dochodów brutto Twojej rodziny na osobę w czerwcu 2022r.: .............

Z dopiskiem
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem oraz warunkami Programu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz innych czynności niezbędnych do realizacji programu i celów statutowych Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i znam przepis  i informacje wynikające z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych z późn. zm.

Wypełniony komputerowo, czytelnie podpisany oraz zeskanowany formularz należy przesłać e-mailowo, a w przypadku uzyskania rekomendacji przynieść wraz z kompletem dokumentów.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fundacji otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 26 lipca 2022r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wniosek on-line - Będzię aktywny od 4 lipca 2022r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z

->Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 - Seg. II  - pobierz ...

Termin składania wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2022r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r.

Dokumenty należy składać:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
ul. Bielska 57A (pok. 212), 09-400 Płock.

Kontakt:
Iwona Marczak
tel.: 514 263 249, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 

 

Fundacja  "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"
KRS 0000216768
Konto: 16150016181216100315990000

09- 533 Słubice, Grzybów 1/2
BIURO w PŁOCKU:
09-400 Płock, ul. Bielska 57A
Pok. 212, II Piętro

Copyright © themescreative 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by themescreative.com