Ważne linki


 www.dzialajlokalnie.pl 

Skarbnica wiedzy o Programie Ogólnopolskim DZIAŁAJ LOKALNIE - Zapraszamy


  www.pafw.pl

W Polsce Programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z ogólną poprawą jakości oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Przy realizacji celów programowych Fundacja ściśle współpracuje z polskimi organizacjami pozarządowymi. Fundacyjne programy są zarządzane przez wybrane organizacje, zaś komisje niezależnych ekspertów podejmują decyzje o przyznawaniu dotacji i stypendiów. PAFW, w konsultacji z Partnerami z trzeciego sektora, opracowuje koncepcję programu, finansuje go bądź pozyskuje środki zewnętrzne. A następnie, współpracując z Realizatorem Programu, monitoruje i ocenia przebieg oraz efekty przedsięwzięcia.

Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowania PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u Realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację.

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności