Działania 2019

1. WARSZTAT I nt. "Od pomysłu do realizacji czyli jak napisać dobry projekt?".

 • Jakie są nasze potrzeby, o czym warto mówić?
 • Idea - skąd pomysł na projekt? Jakie pomysły nadają się do realizacji i kto za nie zapłaci?
 • Czym różni się cel od rezultatów? Sformułowanie celu i rezultatów.
 • Działania/ zadania - jak je opisać?
 • Harmonogram i budżet.
 • Kogo zaangażować do projektu, czyli lokalne partnerstwo.
 • Piszemy na próbę zajawkę czyli krótki opis mający zainteresować grantodawcę.
 • Przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla NGO.

- pobierz ...

Ważnych elementem zadania są warsztaty z zakresu pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole oraz w partnerstwie.

2. WARSZTAT II nt. "RODO dla NGO".

 • Czym jest RODO? Czego należy się obawiać
 • Przygotowanie organizacji do RODO;
 • Jak przetwarzać dane bezpiecznie i zgodnie z RODO?
  - Zabezpieczenia techniczne.
  - Zabezpieczenia organizacyjne.
 • Jaka dokumentacja przetwarzania danych jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z nowym rozporządzeniem - RODO?
  - Dokumenty, których wymaga RODO.
  - Wykorzystanie obecnie funkcjonującej dokumentacji.
  - Dodatkowe dokumenty i procedury, które warto stworzyć.
 • Naruszenia ochrony danych osobowych w świetle RODO - wprowadzenie oraz warsztat praktyczny.
 • Nowe obowiązki wynikające z RODO.
  - Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
  - Ocena wpływu na prywatność.
  - Domyślna ochrona danych.
 • RODO - samoocena (czyli jak podejść do wdrożenia RODO dokonując oceny swojej działalności w kontekście przetwarzania danych osobowych)

- pobierz ...

Wychodząc naprzeciw potrzebom, rodzącym się pytaniom, z którymi stykamy się w naszej pracy na rzecz organizacji w środowisku powiatu płockiego, postanowiliśmy wesprzeć edukacyjnie w tym zakresie wszystkich, którzy potrzebują wiedzy, podpowiedzi i umiejętności w rozwiązywaniu związanych z RODO dylematów.

3. WARSZTATY III nt. "Wolontariat i pierwsza pomoc" - 2.

I:

 • Prawne podstawy wolontariatu.
 • Charakterystyka osób z różnymi niepełnosprawnościami i ich zachowania.
 • Omówienie różnych form pracy z osobą z niepełnosprawnością.
 • Praktyczne porady ułatwiające kontakt z osobami z niepełnosprawnością zwłaszcza z dysfunkcjami wzroku i mowy oraz poruszającymi się na wózku.
 • Praktyczne porady ułatwiające kontakt z seniorami.
 • Praca w grupach (zorganizowanie zajęć dla osób z różnymi dysfunkcjami oraz dla seniorów).

II:

 • Organizacja ratownictwa medycznego.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Wzywanie pomocy.
 • Numery Ratunkowe + jak wzywać, co mówić.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS 2015 (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 • Wykład wraz z pokazem na manekinach do ćwiczenia RKO.
 • Rany powypadkowe i krwotoki - pokazy bandażowania na pozorantach udostępnienie chętnym środków
  opatrunkowych do przećwiczenia pod okiem instruktora;
 • Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie, padaczka. Objawy jak postępować.
 • Filmy instruktażowe - Objawy i postępowanie - Pierwsza pomoc.
 • Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

- pobierz ...

4. Konkurs grantowy pn. "Działaj Lokalnie" - na lokalną inicjatywę w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - regranting.

Celem konkursu jest praktyczna realizacja 46 samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez konkurs wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
Dofinansowano 46 projektów na kwotę 123 000,00 zł 

5. Konkurs pn. "Barwy wolontariatu w powiecie płockim". - czytaj dalej

Cel: Promocja dobrych praktyk wolontarystycznych.

W ramach konkursu wybrani zostali laureaci w dwóch kategoriach:
- wolontariat indywidualny - 3 laureatów. Nagrodą jest: Smartwatch - zegarek sportowy.
- wolontariat grupowy - 5 laureatów. Nagrodą jest - sprzęt nagłaśniający.

3 nagrody w konkursie sfinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2 nagrody w konkursie sfinansowaliśmy ze środków własnych.

Do pobrania:

- Regulamin Konkursu "Barwy wolontariatu w powiecie płockim" - pobierz docx ...
- Regulamin Konkursu "Barwy wolontariatu w powiecie płockim" - pobierz pdf ...

6. "Dzień dla społeczności" – akcja wolontarystyczna.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku wspólnie z Fabryką Levi Strauss Poland sp. z o.o. w Płocku w dniu 13 maja 2019r. przeprowadziła Dzień dla społeczności - akcję wolontarystyczną.
W ramach akcji wolontariusze z Fabryki przeprowadzili szereg działań, m.in.:

I działanie - na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie.
Prace polegały na utworzeniu ogrodu warzywno-owocowego do nauki ogrodnictwa dla dzieci.
Naturalnym działaniem, zmierzającym do przekształcania otoczenia szkoły w miejsca bogate przyrodniczo jest sadzenie roślin. Ogród będzie pełnił funkcję dydaktyczną, do nauki ogrodnictwa dla dzieci.

II działanie - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Męczeninie gm. Radzanowo - ośrodek dla osób niepełnosprawnych.
W ośrodku prowadzono prace remontowe, naprawcze i porządkowe w ośrodku. Natomiast na terenie wokół ośrodka pielono i grabiono ogród, porządkowano teren wokół ośrodka oraz malowano wyposażanie. W małej szwalni wolontariuszki z Levis’a szyły fartuchy kuchenne.

III działanie - "Działania na rzecz Wisły" polegające na sprzątaniu bulwaru i plaży nad Wisłą w Płocku oraz wokół Zalewu Sobótka.
Celem działań było zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za stan wód np. rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką. Na uwagę zasługuje fakt, że na w/w terenie zebrano duży kontener odpadów!.

IV działanie - twórcze warsztaty upcyklingowe przy udziale wolontariuszy z Fabryki oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku.
Podczas warsztatów uczestnikom przedstawiono zasady prawidłowej segregacji odpadów. Natomiast w części praktycznej wolontariusze a fabryki oraz uczyli się wykonywać rozmaite formy użytkowe i dekoracyjne wykorzystując surowce wtórne.

V działanie - Prace porządkowe i ogrodnicze na terenie płockiego ZOO.
Na terenie ogrodu zoologicznego przeprowadzono prace porządkowe przy stawie, wykonano nasadzenia wiosennej roślinności - tworząc rabaty, ponadto pielono i prowadzono prace porządkowe.

Poprzez to działanie chcemy włączyć jak i nauczyć lokalne organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne jak można współpracować z biznesem na przykładzie współpracy Fundacji z lokalnym biznesem.
Misją programu wolontariatu pracowniczego jest tworzenie partnerstwa pomiędzy NGO a lokalnym biznesem oraz pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co prowadzi do zaangażowania się pracowników w sprawy lokalne.
Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta ich zaangażowanie w sprawy firmy oraz Regionu Płockiego.


7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
Usługi doradcze obejmować będą następujące aspekty:

 • prawno - organizacyjne funkcjonowanie organizacji/kół gospodyń wiejskich/klubu/grupy,
 • finansowo - księgowe,
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.
 • tworzenia projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów,
 • tworzenia organizacji pozarządowych: stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, fundacja,
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami, itp.
 • doradztwo w zakresie promocji działań,
 • rozwój i promocja wolontariatu.

8. Gala podsumowująca - czytaj dalej ...

 • Powitanie uczestników.
 • Przedstawienie efektów zadania.
 • Prezentacja zrealizowanych inicjatyw w ramach konkursu pn. "Działaj lokalnie" - dobre praktyki prezentowane przez liderów lokalnych inicjatyw.
 • Organizacja wolontariatu jako metoda animowania społeczności lokalnej.
 • Prezentacja laureatów konkursu pn. "Barwy wolontariatu w powiecie płockim".
 • Uroczyste wręczenie Dyplomów udziału w zadaniu.

Podczas Gali podsumowującej zadanie, nastąpi prezentacja efektów zadania oraz lokalnych inicjatyw.

9. Działania w Internecie - baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych.

 • poradniki z przeprowadzonych warsztatów,
 • wykaz inicjatyw lokalnych z opisem działań, efektów i dobrych praktyk, galerią zdjęć,
 • mapę inicjatyw lokalnych,
 • filmy dokumentujące najciekawsze działania realizowanych inicjatyw lokalnych.

Na facebooku powstanie specjalna grupa dyskusyjna dla realizatorów inicjatyw.

10. Działania promocyjne.