Opowiedz... 2019

Konkurs "Opowiedz…", prowadzony w ramach Programu "Działaj Lokalnie" miał na celu zachęcenie grantobiorców Programu do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu.

KATEGORIA PRACY: MIEJSCE
NAGRODA GŁÓWNA

Nazwa zgłaszającego grantobiorcy ODL: "Sekcja Wędkarska" przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
Tytuł pracy: "Bioróżnorodność Radzanowskich Stawów"
Imię i nazwisko autora: Radosław Karwowski
Reportaż filmowy pt. "Bioróżnorodność Radzanowskich Stawów" ma na celu pokazanie zmian, jakie zaszły w Parku im. Jana Kochanowskiego w Radzanowie. Działania w projekcie ukierunkowane były na zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej linii brzegowej i lustra wodnego stawów. Poprzez nasadzenia roślinności nadwodnej, obłożenie istniejącej konstrukcji betonowej naturalnymi głazami, oczyszczenie nabrzeża ze śmieci i niedopałków, odtworzenie piaszczystej części nabrzeża oraz posadowienie na lustrze wody domku lęgowego dla ptaków wodnych zostały stworzone warunki sprzyjające rozwojowi bioróżnorodności. Teren ten sprzyja rekreacji i odpoczynkowi mieszkańców, którzy spędzają chętnie wolny czas nad radzanowskimi stawami. Coraz chętniej przybywają tu grupy szkolne i przedszkolne, z którymi nauczyciele prowadzą plenerowe zajęcia edukacyjne, spacerują, prowadzą obserwacje przyrodnicze.KATEGORIA PRACY: CZŁOWIEK
NAGRODA GŁÓWNA

Nazwa zgłaszającego grantobiorcy ODL: "Gminne Koło Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radzanowie" przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
Tytuł pracy: "Seniorzy w świecie kreatywności"
Imię i nazwisko autora: Radosław Karwowski
Reportaż filmowy przedstawia grupę słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu III Wieku, którzy są jednocześnie członkami Koła Nr 10 PZERiI w Radzanowie. W ramach projektu uczestnicy poznali różnorodne techniki tworzenia i zdobienia przedmiotów, z wykorzystaniem mas plastycznych wyrabianych samodzielnie. Wyrabianie z gliny i masy gipsowej, tworzenie i zdobienie papieru marche i masy porcelanowej to przykłady wykorzystanych przez instruktorów pomysłów na temat przewodni poszczególnych zajęć. Motywująca dla uczestników była możliwość zabrania własnych wyrobów do domów; traktowali to jako możliwość pochwalenia się przed swoją rodziną, sąsiadami, znajomymi. Poza pobudzeniem wyobraźni i kreatywności dała się zauważyć zdrowa rywalizacja, by wytworzyć najpiękniejsze przedmioty.

WYRÓŻNIENIE – KATEGORIA PRACY: CZŁOWIEK
Nazwa zgłaszającego grantobiorcy ODL: UKS "BYSTRZAK" Nowe Łubki

Tytuł pracy: "Działamy lokalnie w Nowych Łubkach"
Imię i nazwisko autora: Krzysztof Jakubiak
Reportaż filmowy opowiada o ludziach zaangażowanych w realizację projektu pt. "Zielone piłkochwyty - odnowa boiska sportowego w nowych łubkach". W projekt realizowany przez UKS "BYSTRZAK" Nowe Łubki w gm. Bulkowo zaangażowanych było wielu wolontariuszy oraz instytucji, przede wszystkim druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach. Dzięki realizacji projektu z obiektu sportowego w Nowych Łubkach może korzystać każdy. Dzieci podczas zajęć szkolnych, młodzież i dorośli w czasie wolnym, strażacy ochotnicy, zawodnicy klubu sportowego oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości. W ramach projektu zostało wykonanych szereg działań m.in. wyrównanie i oczyszczenie terenu, całkowita wymiana murawy, doposażenie boiska w bramki piłkarskie i nasadzenia krzewów.KATEGORIA PRACY: MOTYW
NAGRODA GŁÓWNA
Nazwa zgłaszającego grantobiorcy ODL: Grupa "Mieszkańcy Wsi Rogowo - Rogowiacy"
Tytuł pracy: "Zielony Zakątek"
Imię i nazwisko autora: Karolina Chmielewska
Reportaż filmowy przedstawia efekty projektu Grupy, którego celem była integracja społeczności poprzez wspólne działania na rzecz podniesienia atrakcyjności i estetyki wsi Rogowo. Działania ukierunkowane były na stworzenie przyjaznego do życia miejsca, przyciągającego do wsi nowych mieszkańców, a obecnych skłaniać do pozostania. Dającego możliwość organizacji spotkań, warsztatów i festynów. Mieszkańcy poprzez wspólną pracę i spotkania - czasem do późnego wieczora mieli okazję do lepszego poznania się i integracji. Zostały zaciśnięte więzi pomiędzy mieszkańcami. Jest to miejsce z którego może korzystać każdy w tym osoby przejezdne, chcące odpocząć w zaciszu wiejskiego zakątka.KATEGORIA PRACY: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
NAGRODA GŁÓWNA
Nazwa zgłaszającego grantobiorcy ODL: Grupa "Pełni słów"
Tytuł pracy: "Mówię Wam" 
Imię i nazwisko autora: Barbara Jachura
Projekt "Mówię Wam” realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie, to audiobook ze wspomnieniami, fraszkami i wierszami mieszkańców gminy Bodzanów w powiecie płockim. Grupa realizująca projekt nazywa się „Pełni słów” i działa przy Bibliotece Centrum Kultury w Bodzanowie. Film, który powstał jako dowód współpracy, sympatii i więzi między mieszkańcami jest odbiciem tego co można usłyszeć wyłączając zmysł wzroku. Wspomnienia są wielowymiarowe: czujemy smak, zapach i głos. Są tak ulotne więc warto je zachować. Na filmie lub nagraniu.

O konkursie Opowiedz ...
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Programu.

FORMA PRAC - Reportaż filmowy lub krótki film nie dłuższy niż 2,5 minuty.
Nagrody przeznaczone są dla organizacji lub grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac.
II etap to udział w konkursie ogólnopolskim, który obejmuje lata 2019 i 2020.
Prace zwycięskie z konkursu lokalnego zostaną zgłoszone przez ODL do etapu ogólnopolskiego, gdzie po raz kolejny będą mogły zostać nagrodzone. Czyli to ODL zdecyduje, które prace konkursowe przekaże do etapu ogólnopolskiego, wybierając najlepsze z dwóch edycji konkursu lokalnego. Prace można było zgłaszać w 4 kategoriach konkursowych.
Kategoria: MIEJSCE
Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty.
Kategoria: CZŁOWIEK
W tej kategorii znajdują się prace, które opowiadają o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów.
Kategoria: MOTYW
Kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii pokazany jest motyw, który połączył ludzi.
Kategoria: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Kategoria ta została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość lub audiobooku itp. Czyli prace, które są produktem projektu. 
Komisja konkursowa przyznała 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii konkursowej.
Nagrodą jest sprzęt nagłaśniający, zakupiony ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Ponadto wyróżniliśmy 1 pracę w kategorii CZŁOWIEK. Nagrodą jest sprzęt nagłaśniający, zakupiony ze środków Fundacji Młodzi Razem.

Podczas spotkania wręczono również nagrodę projektowi, który zdaniem mieszkańców był najciekawszą tegoroczną realizacją. Laureatem konkursu został Projekt pn. "Zielone piłkochwyty - odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach”. Projekt ten uzyskał rekordową liczbę ponad 14 tysięcy głosów.