Działania

Warsztaty realizowane w ramach  Programu DZIAŁAJ LOKALNIE dla NGO, klubów sportowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu płockiego

W ramach Programu Działaj Lokalnie Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” zrealizowała we współpracy z Powiatem Płockim warsztaty nt.

  • „Zasady współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów”, którego celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności liderów NGO, rozpoznawania potrzeb lokalnych, tworzenia partnerstw, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz aktywności obywatelskiej. Warsztatem był praktyczną nauką współpracy przy tworzeniu projektów.
  • „Tworzenia projektów dla społeczności lokalnej”. Udział w warsztatach dał narzędzie uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności lokalnych, gminnych, uczyliśmy jak pisać projekty, konstruować budżet, skąd pozyskać środki finansowe oraz jak przeprowadzić ewaluację projektu itp.

Uczestnikom przedstawiliśmy przykłady inicjatyw lokalnych realizowanych w 2016 roku.

Głównymi odbiorcami Programu są przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, klubów, osoby indywidualne - liderzy środowisk wiejskich, przedstawiciele grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim powiatu płockiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

Pośrednimi odbiorcami projektu są społeczności lokalne, władze samorządowe, lokalne instytucje działające w miejscowości, gminie, powiecie.

Przed nami kolejne działanie - konkurs pn. Działaj lokalnie - na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celu wyłonić inicjatywy lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe, kluby lub grupy nieformalne. Projekty realizowane w ramach „Działaj Lokalnie” mają prowadzić do zmiany społecznej lub inicjować kolejne działania służące osiągnięciu tej zmiany.

Realizacja zadania ma przygotować wiejskie środowisko lokalne do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promować: współpracę III sektora i samodzielnie pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotować lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną.