Barwy wolontariatu w powiecie płockim

Cel konkursu: promocja dobrych praktyk wolontarystycznych.

Konkurs skierowany był do wolontariuszy indywidualnych i grupowych tj. dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, instytucji, szkół, zakładów pracy, którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego takich jak: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.

W ramach konkursu wybrani zostali laureaci w dwóch kategoriach:

- wolontariat indywidualny - 3 laureatów. Nagrodą jest: Smartwatch - zegarek sportowy.
- wolontariat grupowy - 5 laureatów. Nagrodą jest - sprzęt nagłaśniający.

3 nagrody w konkursie sfinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
2 nagrody w konkursie sfinansowaliśmy ze środków własnych.

Kategoria I: wolontariat indywidualny.
Laureatami konkursu w kategorii - Wolontariat indywidualny zostali:

1. Kinga Żakieta
z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Opis kandydatki:
Jest założycielką „Szkolnego Klubu Wolontariusza” przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
W ramach współpracy z DPS w Goślicach od czterech lat corocznie bierze udział w organizacji Letniego Pikniku Integracyjnego w Goślicach oraz uczestniczy w akcjach pn.: "Poczytaj mi kolego", "Świetlicowe spotkania miłośników gier planszowych", "Żyj zdrowo na sportowo" organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krok do Przodu" w Goślicach.
W połowie roku zaczęła działać w Kole Gospodyń Wiejskich w Murzynowie jako wolontariuszka.
Jej pasją są: muzyka, nowe technologie i przede wszystkim grafika komputerowa.
Na pytanie czym dla niej jest wolontariat, odpowiada: Dla mnie wolontariat to coś więcej niż JA i MOJE upodobania, to przede wszystkim TY i TWOJE WIELKIE trudy życia codziennego, TWOJE kąciki ust podniesione wysoko do góry.

2. Aleksander Krajewski
wolontariusz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie

Od września 2013 roku jest wolontariuszem działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. Bardzo aktywnie uczestniczy w działalności Klubu Wolontariatu.
Z wielkim zaangażowaniem bierze udział w zbiórkach dobroczynnych, kiermaszach i akcjach wolontarystycznych organizowanych na terenie gminy.
Prowadzi ciekawe i pełne pomysłów zajęcia dla dzieci podczas organizowanych „Dni Wsi” w poszczególnych sołectwach gminy.
Był również zaangażowany w projekt "Zdrowie Nastolatka" realizowanym w ramach Programu Działaj Lokalnie. Angażuje się w spotkania z seniorami w Klubie Wolontariatu np. "Dzień Dobrych Rad" lub "Bal Karnawałowy".
Zgłaszający Kandydata mówią o nim: "Wolontariusz jest jak perła - ukryty skarb w oceanie". Alek właśnie jest taką perłą. Osobą zwyczajną ale i godną podziwu zarazem, która mimo swojego młodego wieku zachwyca swoją postawą.

3. Andrzej Przedpełski
rekomendowany przez grupę nieformalną pn. "Szkolne Trele" przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie

Opis kandydata:
Działania w które angażował się kandydat to min.:

 • zainstalowanie radiowęzła szkolnego w Szkole Podstawowej w Bulkowie. Dzielił się wiedzą z uczniami, jak powinien funkcjonować taki radiowęzeł oraz jak instaluje się takie urządzenia;
 • udział w zbiórkach dobroczynnych, kiermaszach i akcjach wolontarystycznych organizowanych na terenie gminy Bulkowo podczas: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Imprez okolicznościowych np. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Strażaka; balu charytatywnego dla dzieci; działań Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo; organizacji spotkań sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zgłaszający kandydata mówią o nim: Cechą, którą uważamy za najważniejszą, jest chęć do działania, do niesienia pomocy oraz wsparcia ludzi w najbliższym otoczeniu. Takim człowiekiem jest właśnie nasz kandydat - wolontariusz pan Andrzej Przedpełski.

Kategoria: wolontariat grupowy.
Laureatami konkursu w kategorii - Wolontariat grupowy zostali:

1. Internacki Klub Wolontariusza
przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Internacki Klub Wolontariusza działa już 13 lat.
Realizują program: "Chcę pomagać - zaakceptujmy odmienność". Inspiracją do powstania programu była obserwacja środowiska lokalnego a szczególnie potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Klub zorganizował lub współorganizował wiele akcji i podjął wiele ciekawych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, zamieszkujących i uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach. O to niektóre z nich:

 • Letni Piknik Integracyjny;
 • Spotkanie Opłatkowe w Domu Strażaka w Goślicach;
 • wspólne kolędowanie połączone z pokazem i prezentacją multimedialną pt. "Gwiazdka w sercu";
 • akcja dla dzieci pn. "Poczytaj mi kolego";
 • "Integracyjne rozgrywki sportowe" oraz nowatorski projekt pt. "Serce na dłoni",

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krok do Przodu" w Goślicach pomagali przy realizacji projektów takich jak: "Świetlicowe spotkania miłośników gier planszowych" oraz "Żyj zdrowo na sportowo".

2. Grupa pn. RODZICE DZIECIOM z Bulkowa

Opis kandydata:
Działania w które angażowała się grupa to min.:

 • zamontowanie w Szkole Podstawowej w Bulkowie gier korytarzowych oraz szkolnego radiowęzła;
 • zbiórka pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz darów w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka;
 • organizują lokalnie akcję pn. Dzieciaki do Rakiet dla dzieci i młodzieży ze szkoły w Bulkowie;
 • współorganizują: Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i zabawę choinkową;
 • zorganizowali dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Bulkowo wyjazd edukacyjnego pn. "Niedziela w Skansenie" do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Jak mówią sami o sobie: Jesteśmy grupą aktywną, elastyczną i bardzo kreatywną a wszystko co robimy, robimy z myślą o dzieciach i dla dzieci, bo to One przecież są w tym wszystkim najważniejsze.

3. Szkolne Koło Wolontariatu "Niewidzialne ręce"
przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach


Szkolne Koło Wolontariatu działa od roku szkolnego 2007.
Działania:
Wolontariusze włączają się w integrację z osobami niepełnosprawnymi ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Mocarzewie.
W każdym roku przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach biorą czynny udział w dyskotece integracyjnej organizowanej dla niepełnosprawnych z ośrodka. Wolontariusze współpracowali z uczniami i nauczycielami przy organizacji Targów Edukacyjnych w Słubicach oraz brali czynny udział w pracach na Obchodach Dnia Ziemi przy współpracy z Samorządem Szkolnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy Słubice.
Organizują:

 • zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących;
 • akcję "Słodki koszyk" - zbierają słodycze na paczki dla dzieci z rodzin najuboższych w Słubicach;
 • akcje: w ramach Światowego Dnia Autyzmu; "Dzień kolorowej skarpetki" na znak solidarności z osobami z zespołem Downa oraz zbiórki karmy i koców dla zwierząt z płockiego schroniska.

4. Grupa "Hipolitariat"
przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Wolontariat Szkolny podejmuje działania, które wynikają z bieżących potrzeb, są to m.in.:.

 • pomoc koleżeńska - chętni uczniowie pomagają w zrozumieniu bądź uzupełnieniu materiału uczniom słabszym;
 • udział w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności;
 • zbiórka zniczy (w październiku i lutym), które zapalane są na grobach kombatantów oraz osób zasłużonych dla lokalnego środowiska;
 • udział w akcji „Szkoła pamięta” - uczniowie odwiedzają i sprzątają groby kombatantów wojennych oraz patrona szkoły;
 • spotkania z seniorami z miejscowego Domu Dziennego Pobytu "Senior Vigor";
 • zbiórka odzieży dla pensjonariuszy Fundacji "Domy Samotnych Matek z Dziećmi" w Kraśniewie;
 • udział w akcji "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy";
 • zbiórka karmy i niezbędnych akcesoriów dla lokalnego hotelu dla psów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami;
 • udział w akcji "Góra Grosza";
 • systematyczne redagują gazetkę informującą o działaniach Wolontariatu Szkolnego.

5. Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

Klub Wolontariatu działa od 2004 r. Obecnie w Klubie działa 47 wolontariuszy, to w zdecydowanej większości ludzie młodzi.: uczniowie i studenci, którzy świadczą swoje usługi na rzecz rodzin z terenu gminy Słupno. Ideą Klubu Wolontariatu jest działanie na rzecz środowiska lokalnego.
Z sukcesem realizowali projekty takie jak: "Ocalić wspomnienia - Lokalną historię", "Zdrowie Nastolatka", "Dbamy o zdrowie - zadbaj i TY", "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem", "Historia zapisana na……….. muralu Słupna".
Cykliczne organizują lub włączają się w działania:

 • zbiórki żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu gminy Słupno;
 • obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu;
 • sprzątanie grobów na cmentarzu;
 • akcje na rzecz społeczności lokalnej np. podczas Dnia Matki, Dziecka, spotkania Wigilijnego, Gminnych Mikołajek, Piknik Rodzinny w Wykowie, aktywnych wakacji i ferii zimowych;

Corocznie Klub uroczyście organizuje Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.