Działania

Realizacja Projektu: 06.04.2018r. - 31.12.2018r.

1. Warsztaty I "Działaj lokalnie - tworzenie i realizacja projektów"

 • aktywizacja i mobilizacja do działania członków społeczności lokalnej;
 • metody i techniki pracy z grupą;
 • źródła finansowania dużych i małych działań;
 • przykładowe konkursy na pozyskanie środków;
 • zasady tworzenia i realizowania projektów – praca z projektem – pisanie wniosków;
 • zróbmy coś razem - projekt na działanie społeczne;
 • animator w swoim środowisku - ruszamy = działamy!

2. Warsztaty II „Wolontariat - teoria i praktyka”

 • standardy współpracy z wolontariuszami,
 • aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
 • jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
 • korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
 • metody pozyskiwania wolontariuszy,
 • standard zarządzania pracą wolontariuszy,
 • motywowanie wolontariuszy,
 • aktywność społeczna i publiczna obywateli w środowiskach lokalnych - zasoby i potrzeby.
 • zachęcenie do udziału w działaniu - „Dzień dla społeczności - wolontariat pracowniczy”

3. Warsztaty III "Współpraca NGO z biznesem i samorządami - jak zacząć?"

 • Dlaczego warto współpracować z biznesem i samorządami?
 • Jak dotrzeć do partnerów biznesowych?
 • Jak stworzyć atrakcyjną ofertę - możliwości współpracy z biznesem?
 • Korzyści ze współpracy z biznesem.
 • Co to jest CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Czym jest wolontariat pracowniczy?
 • Tworzeniem partnerstw oraz przedstawienie praktycznych przykładów współpracy NGO-sów zarówno z
  administracją publiczną, jak i partnerami komercyjnymi.
 • Dobre praktyki udanej współpracy z samorządem - przykłady.
 • Partnerstwo lokalne - trójsektorowe. Klaster społeczny.
 • Dobre praktyki - współpraca organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej.

 

4. Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” - Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - czytaj ...

Działania: 15 maja 2018r. - 15 listopada 2018r.
Cel: Praktyczna realizacja samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych.

Działanie będzie przeprowadzone w trybie konkursowym. Skierowane będzie do organizacji pozarządowych, klubów sportowych i grup nieformalnych z terenu powiatu płockiego.
O grant będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (które lokalnie znajdą partnera posiadającego osobowość prawną) działające na terenie powiatu płockiego.
Konkurs grantowy polega na wsparciu m.in. 25 lokalnych inicjatyw (regranting) ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego.

5. Konkurs „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej”

ADRESACI KONKURSU: 
wolontariusze - młodzieżowi i dorośli, organizacje pozarządowe, szkoły.

KATEGORIE KONKURSOWE

-  Wolontariat indywidualny
-  Wolontariat grupowy (organizacja pozarządowa, szkoła, klub).

Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.

Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:
-    zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo.

Proponowane nagrody:
• Wolontariat indywidualny - nagrody główne - Ramka cyfrowa (wykorzystanie wielofunkcyjne: pokaz slajdów, przeglądanie w trybie miniatur, przeglądanie w trybie pełnoekranowym, zoom, kalendarz, odtwarzacz MP3, odtwarzacz wideo, timer, zarządzanie plikami).
• Wolontariat grupowy - nagrody główne - nagłośnienie (wykorzystanie podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych).

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 30 października 2018 r.

Do pobrania:
Regulamin konkursu - pobierz ...
Załącznik nr 1 - wolon. indywidualny - pobierz ...
Załącznik nr 2 - wolon. grupowy - pobierz ...

6. „Dzień dla społeczności - wolontariat pracowniczy” - akcja

Poprzez to działanie chcemy włączyć jak i nauczyć lokalne organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne jak można współpracować z biznesem na przykładzie współpracy Fundacji z Fabryką Levi’s w Płocku.

 

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych

Usługi doradcze obejmować będą następujące aspekty:

 • prawno - organizacyjne funkcjonowanie organizacji/klubu/grupy,
 • finansowo - księgowe,
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.
 • tworzenia projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów,
 • tworzenia organizacji pozarządowych: stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, fundacja,
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami – lokalne partnerstwo, itp.
 • doradztwo w zakresie promocji działań,
 • rozwój i promocja wolontariatu.

8. Gala podsumowująca

 • Powitanie uczestników.
 • Przedstawienie efektów zadania.
 • Prezentacja zrealizowanych inicjatyw - dobre praktyki - prezentują uczestnicy projektu - liderzy lokalnych inicjatyw.
 • Tworzymy społeczeństwo obywatelskie. Dobre praktyki w wolontariacie.
 • Prezentacja laureatów konkursu „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej” - wręczenie statuetek.
 • Uroczyste wręczenie Dyplomów udziału w zadaniu.

9. Działania w Internecie 

Baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych

Powered by JS Network Solutions