Działania

Realizacja Projektu: 06.04.2018r. - 31.12.2018r.

1. Warsztaty I "Działaj lokalnie - tworzenie i realizacja projektów"

 • aktywizacja i mobilizacja do działania członków społeczności lokalnej;
 • metody i techniki pracy z grupą;
 • źródła finansowania dużych i małych działań;
 • przykładowe konkursy na pozyskanie środków;
 • zasady tworzenia i realizowania projektów – praca z projektem – pisanie wniosków;
 • zróbmy coś razem - projekt na działanie społeczne;
 • animator w swoim środowisku - ruszamy = działamy!

2. Warsztaty II „Wolontariat - teoria i praktyka”

 • standardy współpracy z wolontariuszami,
 • aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
 • jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
 • korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
 • metody pozyskiwania wolontariuszy,
 • standard zarządzania pracą wolontariuszy,
 • motywowanie wolontariuszy,
 • aktywność społeczna i publiczna obywateli w środowiskach lokalnych - zasoby i potrzeby.
 • zachęcenie do udziału w działaniu - „Dzień dla społeczności - wolontariat pracowniczy”

3. Warsztaty III "Współpraca NGO z biznesem i samorządami - jak zacząć?"

 • Dlaczego warto współpracować z biznesem i samorządami?
 • Jak dotrzeć do partnerów biznesowych?
 • Jak stworzyć atrakcyjną ofertę - możliwości współpracy z biznesem?
 • Korzyści ze współpracy z biznesem.
 • Co to jest CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Czym jest wolontariat pracowniczy?
 • Tworzeniem partnerstw oraz przedstawienie praktycznych przykładów współpracy NGO-sów zarówno z
  administracją publiczną, jak i partnerami komercyjnymi.
 • Dobre praktyki udanej współpracy z samorządem - przykłady.
 • Partnerstwo lokalne - trójsektorowe. Klaster społeczny.
 • Dobre praktyki - współpraca organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej.

Poradnik "Działaj lokalnie - tworzenie i realizacja projektów"

Poradnik "Wolontariat teoria i praktyka"

Poradnik "Współpraca NGO z biznesem i samorządami - jak zacząć?"

4. Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” - Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną - czytaj ...

Działania: 15 maja 2018r. - 15 listopada 2018r.
Cel: Praktyczna realizacja samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych.

Działanie były przeprowadzone w trybie konkursowym. Skierowane do organizacji pozarządowych, klubów sportowych i grup nieformalnych z terenu powiatu płockiego.
O grant mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (które lokalnie znajdą partnera posiadającego osobowość prawną) działające na terenie powiatu płockiego.
Konkurs grantowy polegał na wsparciu 31 lokalnych inicjatyw (regranting) ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego.

5. Konkurs „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej” - czytaj ...

Podczas gali podsumowującej program „Działaj Lokalnie - w powiecie płockim” w dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku wręczono nagrody laureatom konkursu pn. „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Płockiego.

Celem konkursu było wyróżnienie osób indywidualnych oraz grup podejmujących wolontarystyczną aktywność na rzecz społeczności lokalnej powiatu płockiego.

6. „Dzień dla społeczności - wolontariat pracowniczy” - akcja

Poprzez to działanie włączyliśmy jak i nauczyliśmy lokalne organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne jak można współpracować z biznesem na przykładzie współpracy Fundacji z Fabryką Levi’s w Płocku.

 

7. Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych

Usługi doradcze obejmowały następujące aspekty:

 • prawno - organizacyjne funkcjonowanie organizacji/klubu/grupy,
 • finansowo - księgowe,
 • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.
 • tworzenia projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów,
 • tworzenia organizacji pozarządowych: stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, fundacja,
 • współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, biznesem, lokalnymi partnerami – lokalne partnerstwo, itp.
 • doradztwo w zakresie promocji działań,
 • rozwój i promocja wolontariatu.

8. Gala podsumowująca - czytaj ...

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podsumowanie Programu Działaj Lokalnie.
W uroczystości wzięli udział: Mariusz Bieniek - Starosta Płocki, Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki, Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Ewa Kowalak - Radna Powiatu Płockiego, Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z pracownikami wydziału, media oraz najważniejsi uczestnicy wydarzenia czyli uczestnicy programu Działaj Lokalnie - w powiecie płockim.

 

9. Działania w Internecie 

Baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych

Powered by JS Network Solutions