O projekcie

Zadanie „Działaj lokalnie ‐ w Powiecie Płockim” realizowane było w partnerstwie międzysektorowym z Powiatem Płockim. Skierowane jest do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych ‐ liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim i małych miast, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

Projekt oferował realizację bezpłatnych warsztatów dla lokalnych liderów / animatorów realizujących projekty społeczne w środowiskach lokalnych oraz bezpłatne profesjonalne doradztwo indywidualne, prowadzone metodą on – line (e‐mail, wewnętrzna poczta, inne komunikatory) lub stacjonarnie w siedzibach organizacji lub grupy, w biurze fundacji. Usługi doradcze obejmować będą aspekty m.in.: prawno – organizacyjne, finansowo – księgowe, doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny, tworzenia partnerstw trójsektorowych, promocji i wolontariatu.

Ponadto przeprowadzony został konkurs grantowy pn. Działaj lokalnie ‐ na Lokalną Inicjatywę Społeczną (regranting) mający na celu wyłonić min. 25 inicjatyw lokalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, kluby lub grupy nieformalne, angażując ok. 500 osób.

Drugi konkurs pn. „Wolontariat - budowanie lokalnej solidarności społecznej” skierowany był do wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, szkół, którego celem było rozpropagowanie idei wolontariatu, pokazanie wartości, jakie ze sobą niesie oraz zaprezentowanie działań o charakterze społecznym angażujących wolontariuszy.

W ramach Dobrych Praktyk zorganizowano w partnerstwie z lokalną firmą „Dzień dla społeczności ‐ wolontariat pracowniczy” angażując ok. 200 osób ‐ przedstawicieli płockiego zakładu pracy, organizacji pozarządowych, indywidualnych wolontariuszy, propagując tym samym idee wolontariatu pracowniczego poprzez wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz Regionu Płockiego.

Powstała strona internetowa zadania ‐ skarbnica wiedzy ‐ baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych zawierająca poradniki tematyczne, broszury, opisy i relacje zdjęciowe/filmowe z prowadzonych inicjatyw lokalnych.

Uczestnicy podczas Gali podsumowującej zaprezentowali efekty działań oraz poznali dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim oraz ich realizatorów ‐ wolontariuszy.

Realizacja projektu przygotowała wiejskie środowisko lokalne do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promowała współpracę III sektora, nauczyła samodzielnie pozyskiwać środki zewnętrzne, przygotowała lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną.

Powered by JS Network Solutions